xs
xsm
sm
md
lg

อึ้ง! “อบจ.ชลบุรี” อปท.ดีเด่นด้านป้องกันการทุจริต ปี 59 กล้องวงจรปิด 18 โครงการ 689 ล้านบาท ภาพไม่ติด-ภาพมัว-ซ่อมช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สตง.เปิดรายงาน “อบจ.ชลบุรี” ที่เพิ่งได้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 จาก ป.ป.ช. พบกล้องวงจรปิด 18 โครงการ 8 ปีงบประมาณ วงเงินรวม 682,593,300 บาท ระบบไม่ติด-ภาพมัว-ซ่อมแซมช้า เผยตำรวจภูธรภาค 2 ขอสนับสนุน ติด 13 สถานี พบ 309 ตัว จาก 723 ตัว ไม่สามารถแสดงภาพได้ที่ห้องควบคุม เฉพาะ สภ.เมืองชลบุรี-สภ.บางละมุง-สภ.บ่อวิน ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ ตะลึง! กล้องวงจรปิดเส้นทางคมนาคมมีมากเกินความจำเป็น แถมตั้งงบใหม่ 10 ล้านซื้อครุภัณฑ์ทดแทนรายการเดิมหลายรายการ แต่กลับไม่จำหน่ายทรัพย์สินเดิมออก

วันนี้ (2 มี.ค.) มีรายงานว่าเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เผยแพร่รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2

รายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า เป็นการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดทำระบบ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ใน พื้นที่ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางด้านการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร และการสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาใช้เป็น เครื่องมือในการป้องปราม เฝ้าระวังตรวจสอบช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว


18 โครงการ 8 ปีงบประมาณ วงเงินรวม 682,593,300 บาท

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2559 อบจ.ชลบุรี ได้จัดทำโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดโดยติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 682,593,300.00 บาท และตั้งงบประมาณงานซ่อมแซมและย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 63,670,000.00 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 746,263,300.00 บาท

โดยโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทาง คมนาคมชุมชน เป็นโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโครงการหลักของ อบจ.ชลบุรี ซึ่งมีการดำเนินงานมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2559 รวมทั้งสิ้น 5 ระยะ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 4 ระยะ สำหรับ ระยะที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณในการดำเนินโครงการตั้งแต่ระยะที่ 1-4 งบประมาณ รวม 498,609,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.81 ของงบประมาณโครงการจำนวน 746,263,300.00 บาท ที่เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดของ อบจ.ชลบุรี

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคมชุมชน กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว และ/หรือ ที่พักอาศัย ในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรต่างๆ 2. เพื่อให้ชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรต่างๆ มีเครื่องมือช่วยอำนวยความ สะดวกและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัย การปราบปรามและป้องกันการก่ออาชญากรรม และการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรต่างๆ โดยใช้ภาพบันทึกไว้เป็นข้อมูลประกอบกรณีศึกษาในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ต่อไป 4. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยแบบยั่งยืน

สถานีตำรวจภูธร ภาค 2 ขอรับสนับสนุนงบฯ แต่ส่วนใหญ่เสียใช้ไม่ได้

จากนโยบายดังกล่าวสถานีตำรวจภูธรจึงได้ขอรับการสนับสนุนให้ อบจ.ชลบุรี ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ โดยสถานีตำรวจภูธรได้มีการแจ้งความประสงค์ประเภทกล้องวงจรปิด จำนวนกล้องวงจรปิด และพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ต้องการติดตั้งมายัง อบจ.ชลบุรี และ อบจ.ชลบุรี นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้แก่สถานีตำรวจภูธรต่างๆ

หากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งตามโครงการฯ ของ อบจ.ชลบุรี สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ที่ผ่านมาทั้งจากการตรวจสอบและติดตามของหน่วยงานต่างๆ ข่าวหนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ พบปัญหาหลายประการของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น กล้องไม่สามารถใช้งานได้เป็นจำนวนมาก กล้องเสียบ่อย การจัดซื้อในราคาแพง กล้องคุณภาพต่ำ ปัญหาในการควบคุม ดูแลบำรุงรักษาภายหลังหมดระยะประกัน และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการดังกล่าวที่จะเกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านจึงได้เลือกตรวจสอบการดำเนินงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ อบจ.ชลบุรี จากการตรวจสอบพบประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกต ดังนี้

ข้อตรวจพบที่ 1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ

โดยพบว่า 1. กล้องวงจรปิดตามโครงการฯ จำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2559 พื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามโครงการที่สถานีตำรวจภูธร 13 แห่ง พบว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการไม่สามารถใช้ งานได้หรือไม่สามารถแสดงภาพได้ที่ห้องควบคุม จำนวน 309 กล้อง จากกล้องทั้งหมดจำนวน 723 กล้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 42.73 ของจำนวนกล้องทั้งหมด โดยเฉพาะ สภ.เมืองชลบุรี สภ.บางละมุง และสภ.บ่อวิน ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 2. ภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการบางภาพไม่ชัด จากการตรวจสอบ พบว่า ภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบางภาพไม่ชัดเจน ภาพมัว แสงมากเกินไป ภาพมีแถบดำบัง ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุต่างๆ ได้ 3. การดูแลและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เป็นไปอย่างล่าช้า

3.1 การดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์แบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามกำหนดทุก 3 เดือน ผู้รับจ้างเข้าบำรุงรักษาล่าช้า ไม่ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้ และรายงานการ บำรุงรักษาของผู้รับจ้างไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน

3.2 การดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์เมื่อเกิดความเสียหายในช่วง ระยะประกัน ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า และไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาที่ชัดเจนในการเข้า แก้ไขซ่อมแซม

3.3 การบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ในช่วงหมดระยะประกันมี ความล่าช้า ขาดการตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของ อบจ.ชลบุรี ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยกล้องวงจรปิดตามโครงการฯ จำนวนมาก ไม่สามารถใช้งานได้ ภาพที่ได้จาก กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบางภาพไม่ชัด และการดูแลบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลกระทบดังนี้

1. ทำให้เกิดความสูญเปล่าหรือความไม่คุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำโครงการใน ส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ 2. ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขาดเครื่องมือช่วยอำนวย ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหา เช่น อาชญากรรม อุบัติเหตุในพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทันกาลตามวัตถุประสงค์โครงการ 3. ทำให้ต้องมีการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่สามารถใช้งาน ได้ สูงกว่าที่ควร ซึ่งหากมีการดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างถูกต้อง ตามวิธีการและ ระยะเวลาที่เหมาะสม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์จะยังสามารถใช้งานได้ เป็นต้น

แนะจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถานีตำรวจภูธรต่างๆ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ อบจ.ชลบุรี พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ควรมีการจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถานีตำรวจภูธรต่างๆ ที่ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการ ถึงแนวทางการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบในเรื่องค่าไฟฟ้าที่ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การควบคุม กำกับดูแลทรัพย์สินตามโครงการ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของสถานีตำรวจภูธร เช่น ให้มีการจัดทำคำสั่งมอบหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อ ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการ ให้มีการรายงานผลการใช้งาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปัญหาอุปสรรค แก่ผู้บังคับบัญชา และ อบจ.ชลบุรี เป็นระยะๆ

2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในส่วนของผู้ควบคุมบริหารจัดการดูแล รักษาระบบ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและผู้ใช้งาน เพื่อการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาระบบเป็นไป อย่างถูกต้อง ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินโครงการในระยะที่ 1-4 แล้ว แต่ควรเพิ่มเติม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมหรือผู้ใช้งานระบบ จะต้องมีความชัดเจนใน เรื่องการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่คนใหม่ ต้องมีวิธีการอย่างไร เช่น ถ้ายังอยู่ในระยะ ประกัน ให้ผู้รับจ้างมาอบรมให้เพิ่มเติม หรือหากพ้นระยะประกัน ให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ชลบุรี หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรายเดิมถ่ายทอดความรู้ให้ เป็นต้น

3. การซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการที่อยู่ระยะประกันและพ้นระยะประกัน

3.1 การซ่อมแซมในระยะประกัน อบจ.ชลบุรี ควรมีการตรวจสอบการซ่อมบำรุงของ ผู้รับจ้างในระยะประกันอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงเพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามโครงการสามารถใช้งานได้ มีระบบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความเสียหาย และ อบจ.ชลบุรี สามารถ แจ้งให้ผู้รับจ้างลงไปสำรวจความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซมได้ในทันทีหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องมีระบบการบันทึกการแจ้งความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

3.2 การซ่อมแซมเมื่อพ้นระยะประกัน ให้ อบจ.ชลบุรี พิจารณาหาแนวทาง/วิธีการที่ เหมาะสมในการซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่พ้นระยะประกันแล้ว เพื่อให้สามารถใช้งาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้อย่างต่อเนื่อง เช่น

- จ้างผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบำรุงรักษาเป็นรายปีของแต่ละสถานี ตำรวจที่พ้นระยะค้ำประกันสัญญาจ้าง เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- อบจ.ชลบุรี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น จัดตั้งศูนย์ควบคุมในระดับอำเภอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์ควบคุม เพื่อให้การควบคุม ดูแลบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หากตำรวจหรือ ประชาชนต้องการใช้ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ก็สามารถมาขอดูได้ที่ศูนย์ควบคุม

4. กรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ต้อง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 หมวด 3 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อทดแทนตัวเก่าที่เสียหาย

เสนอกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ (TOR) ให้รัดกุม

5. ในการดำเนินโครงการระยะต่อไป ให้มีการกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ (TOR) ให้รัดกุมในเรื่องการบำรุงรักษา การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

- ให้มีการกำหนดเงื่อนเวลาที่ผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการเมื่อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดเกิดความเสียหาย หรือในช่วงบำรุงรักษาตามระยะทุก 3 เดือน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และให้กำหนดค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

- มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาตามระยะทุก 3 เดือน โดยให้กำหนด รูปแบบการรายงานให้มีความครบถ้วน เช่น กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องสรุปจำนวนกล้องที่สามารถใช้งาน ได้ จำนวนกล้องที่ไม่สามารถใช้งานได้ สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้ วิธีการแก้ไข การกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ สรุปปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมของ อบจ.จะต้องมีการ ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานดังกล่าวในทุกส่วน หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบแจ้งผู้รับจ้างเพื่อ นำไปแก้ไขต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำกับดูแลอย่างสูงสุด

6. ให้ประสานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถานีตำรวจภูธร ถึง การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสถานีตำรวจภูธร จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการของ อบจ.ชลบุรี ให้สามารถ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ให้มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ กำหนดแนวทางการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา เป็นต้น

กล่องวงจรปิดเส้นทางคมนาคมมีมากเกินความจำเป็น

ข้อตรวจพบ 2 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บางส่วนเป็นไปโดยไม่ประหยัด

จากการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม (ระยะที่ 1-4) ของ อบจ.ชลบุรี พบว่าอุปกรณ์หลายรายการไม่มีการใช้ประโยชน์หรือมีมากเกินความจำเป็น และมีการดำเนินการอย่างไม่ประหยัด ดังนี้ 1) คีย์บอร์ดควบคุมการทำงาน 2) เครื่องฟอกอากาศ 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับดูภาพ และควบคุมกล้อง 4) ตู้คอนเทนเนอร์ และ 5) ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคม บางส่วนเป็นไปโดยไม่ประหยัดส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ ดำเนินการไปอย่างไม่คุ้มค่า โดยมีสาเหตุจากการไม่มีการสำรวจความพร้อม ความต้องการและความ จำเป็นของสถานีตำรวจก่อนการจัดทำโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ อบจ.ชลบุรี พิจารณาดำเนินการดังนี้

1. ในการกำหนดรายการครุภัณฑ์ตามโครงการในระยะต่อๆ ไป ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าของ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยต้องมีการสำรวจความพร้อม ความต้องการ และความจำเป็นใน การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อนำมาประกอบในการพิจารณา จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการต่อไป

2. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว เพื่อตรวจสอบการ ใช้งานจริง การใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการ ในระยะที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้ทราบว่ายังคงมีอุปกรณ์ในรายการที่มีความสำคัญควรกำหนดให้มีต่อไป หรือมีรายการใดที่ไม่มีความจำเป็น ไม่มีการใช้งาน หรือมีการใช้งานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป ควรตัดรายการดังกล่าวออกไป ในการจัดทำโครงการระยะต่อไป

3. สำหรับครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ให้หาแนวทางเพื่อให้มีการใช้ ประโยชน์ต่อไป

ตั้งงบใหม่ 10 ล้านซื้อครุภัณฑ์ทดแทนรายการเดิมหลายรายการ ไม่จำหน่ายทรัพย์สินออก

ข้อสังเกต การบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการ

การดำเนินโครงการมีการจัดซื้อทรัพย์สินจำนวนมากให้สถานีตำรวจภูธรต่างๆ รวม 13 แห่ง ซึ่ง อบจ.ชลบุรี ไม่ได้มีการถ่ายโอนไปให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการ ดังนั้นเพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่สูญหายหรือชำรุด ก่อนเวลาอันควร อบจ.ชลบุรี จะต้องควบคุมและดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย จากการตรวจสอบพบว่า การบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการ ยังไม่ เป็นไปตามระเบียบดังนี้

1. การควบคุมทรัพย์สินตามโครงการฯ ของ อบจ.ชลบุรี ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยพบว่า อบจ.ชลบุรี มีการควบคุมทรัพย์สินตามโครงการฯ ไม่รัดกุม โดยมีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้บันทึกในทะเบียนคุม ทรัพย์สิน มีครุภัณฑ์ที่บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินและกำหนดเลขครุภัณฑ์แล้ว แต่ไม่ได้ให้รหัส ครุภัณฑ์ที่ตัวทรัพย์สิน มีครุภัณฑ์ที่บันทึกรหัสครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ตรงกับรหัสที่ตัว ทรัพย์สิน และมีการสลับครุภัณฑ์ในช่วงที่ผู้รับจ้างนำไปซ่อมแซม ในโครงการระยะที่ 1 ระหว่าง สภ.แสนสุข และ สภ.เมืองชลบุรี

2. มีการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนรายการเดิมหลายรายการ โดยไม่มีการจำหน่ายทรัพย์สินออก จากบัญชีหรือทะเบียน และจัดทำโครงการเพื่อจัดซื้อทดแทน แต่กลับใช้งบประมาณในโครงการ ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 และ 2558 งบประมาณโครงการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ในเขตรับผิดชอบของ อบจ.ชลบุรี งบประมาณ 10 ล้านบาท มาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตัวใหม่ทดแทนตัวเก่า

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ อบจ.ชลบุรี พิจารณาดำเนินการดังนี้

1. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในส่วนของการควบคุมครุภัณฑ์โครงการ โดยหากครุภัณฑ์รายการใดยังไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และ/หรือยังไม่ได้มีการให้รหัส ครุภัณฑ์ที่ตัวทรัพย์สิน ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนเรียบร้อย และครุภัณฑ์รายการใดที่บันทึกรหัส ครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ตรงกับรหัสที่ตัวทรัพย์สิน ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

2. ในกรณีที่มีครุภัณฑ์ในโครงการชำรุด เสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือสูญ หายไป ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 หมวด 3 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ เพื่อจำหน่ายครุภัณฑ์นั้นออกจาก บัญชีหรือทะเบียน และจัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อทดแทนตัวเก่าที่เสียหาย ให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ รวมทั้ง กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ควรมีมาตรการลงโทษตามควร แก่กรณี

สำหรับ อบจ.ชลบุรี มีนายวิทยา คุณปลิ้ม เป็นนายก อบจ. เพิ่งได้รับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่คัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ตามที่อนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตได้พิจารณาคัดเลือก รวมท้องถิ่นอีก 33 แห่ง

กำลังโหลดความคิดเห็น...