xs
xsm
sm
md
lg

อปท.34 จังหวัด ส้มหล่น! สำนักงบฯ โอนงบกลางฉุกเฉิน ปี 59 กว่า 185 ล้านบาท ผุด 83 โครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อปท.34 จังหวัด ส้มหล่น! สำนักงบฯ โอนงบกลางฉุกเฉินปี 59 กว่า 185 ล้านบาท ผุด 83 โครงการ เป็นโครงการฉุกเฉินส่วนใหญ่ สร้างระบบประปาหมู่บ้านรับภัยแล้ง พร้อมเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นลาดยาง เผยงบกลางปี 59 สำนักงบฯ เคยเบรกสั่งจ่าย 1.2 พันล้านบาท ให้ อปท.ส่งเสริมท่องเที่ยว 112 โครงการ ระบุให้ อปท.ไปขอใหม่ในงบปกติ ปี 61

วันนี้ (7 ก.พ.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังได้อนุมัติงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 15 พ.ย. 2559 ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 185,058,752 บาท เพื่อดำเนินรายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อจำนวน 83 รายการ

ล่าสุดสำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณดังกล่าวโดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ตอนท้ายสำนักงบประมาณขอให้ อปท.ดำเนินตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของส่วนราชการให้ครบถ้วน และหามีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ

มีรายงานว่า สำหรับ 83 โครงการ จาก 34 จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบกลางฯ ดังกล่าว เช่น จ.กาญจนบุรี 2 โครงการ โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุด ของเทศบาลเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี วงเงิน 545,250 บาท โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งทอง ยาว 692 เมตร ของ อบต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง วงเงิน 1,146,000 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 โครงการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกแง้ ของเทศบาลตำบลเขาพระนอน อ.ยางตลาด วงเงิน 2,490,000 บาท โครงการก่อสร้างประปาหมูบ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองกรุงศรี ของเทศบาลตำบลคำก้าว อ.หนองกรุงศรี วงเงิน 2,100,000 บาท

จังหวัดกำแพงเพชร 2 โครงการ โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่1 บ้านช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม อ.ลานกระบือ วงเงิน 105,500 บาท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านวังชะโอน ของ อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย วงเงิน 2,238,800 บาท จ.ขอนแก่ 4 โครงการ โครงการซ่อมถนนลาดยางบ้านโคกอุดม-บ้านวังหินลาด ระยะทาง 1,270 เมตร วงเงิน 2,135,000 บาท โครงการซ่อมถนนลาดยางบ้านฝ่ายหิน-บ้านโนนศิลา ระยะ 1,270 เมตร วงเงิน 2,120,000 บาท และโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสา ทบ.228-บ้านโสกก้อง ช่วงที่ 2 วงเงิน 2,150,000 บาท ทั้ง 3 โครงการเป็นของ อบต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ฉะเชิงเทรา 2 โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ของ อบต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว วงเงิน 2,180,400 บาท โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 8 ชุดในพื้นที่หมู่ 4 ของ อบต.วังน้ำเปรี้ยว วงเงิน 499,690 บาท

จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทราบมูลของ อบต.หรองปรือ อ.พัฒนานิคม วงเงิน 2,400,000 บาท จังหวัดชัยภูมิ 2 โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านนาอินทร์แต่งและบ้านป่าปอแดง ของ อบต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า วงเงิน 3,880,000 บาท โครงการปรับปรุงผิวจรจราบ้านหนองแวง ระยะทาง 1,108 เมตร ของอบต.นาฝาย อ.เมือง วงเงิน 1,249,800 บาท จ.เชียงราย 1 โครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนสถานสูบน้ำบ้านวังเขียว ของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน วงเงิน 270,000 บาท จ.ตรัง 1 โครงการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 5 บ้านหนองกก ของ อบต.ปากคม อ.ห้วยยอด วงเงิน 3,532,000 บาท จ.ตาก 1 โครงการ โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำเสือ ของ อบต.พระธานตุผาแดง อ.แม่สอด วงเงิน 5,900,000 บาท จ.นครปฐม 1 โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ชุด พื้นที่ อบต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี วงเงิน 844,000 บาท

จ.นครราชสีมา 8 โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างน้อย 8 ชุด พื้นที่ อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง วงเงิน 399,110 บาท ก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ 10 บ้านบึงทับปรางค์ ของ อบต.โชคชัย อ.โชคชัย วงเงิน 2,307,000 บาท ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง 17 เมตร ยาว 30เมตร หมู่ 6 โรงเรียนบ้านพะเนา วงเงิน 1,007,000 บาท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวงใหม่ และแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองบัวน้อย ของ อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย วงเงิน 3,573,000 บาท และ 2,350,000 บาท ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโนนไทย อ.โนนไทย วงเงิน 2,219,000 บาท ซ่อมถนนลาดยางบ้านโคกหนองสน อ.จักราช ยาง 951 เมตร ของอบจ.นครราชสีมา วงเงิน 1,970,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อ.เมือง ของ อบจ.นครราชสีมา วงเงิน 10,023,888 บาท

จ.บึงกาฬ 1 โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลบ้านโขงหลง อ.บึงโขงหลง วงเงิน 2,050,000 บาท จ.บุรีรัมย์ 4 โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่5 บ้านโนนสวรรค์ ของเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน วงเงิน 2,750,000 บาท ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่8 บ้านหนองตลาดใหญ่ ของอบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ วงเงิน 2,980,008 บาท ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ของ อบต.ตาเสา อ.ห้วยราช วงเงิน 3,204,900 บาท ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ของ อบต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดน วงเงิน 3,443,000 บาท

จ.อุบลราชธานี 5 โครงการ ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก อบต.เจียด อ.เขมราฐ วงเงิน 1,794,00 บาท ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน อบต.บัวงาม อ.บุณฑริก วงเงิน 1,652,000 บาท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อบต.นาคาย อ.ตาลสุม วงเงิน 2,222,000 บาท ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ วงเงิน 3,999,000 บาท ก่อสร้างลานกีฬา เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ วงเงิน 1,016,000 บาท เป็นต้น

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0715/1678 ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2559 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป

“พบว่า อปท.จาก 35 จังหวัดได้ทำหนังสือของบกลาง จำนวน 1,251,638,900 บาท ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่ อปท.35 จังหวัด รวม 112 โครงการ”

โดยสำนักงบประมาณได้ชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป มีจำนวนจำกัดและได้จัดสรรหมดวงเงินแล้ว โดยขอให้ อปท.ขอมาจากงบประมาณปกติ ปี 2561

กำลังโหลดความคิดเห็น...