xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.นำกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพบก-วันกองทัพไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
“บิ๊กเจี๊ยบ” เป็นประธานนำทหารบกกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก-วันกองทัพไทย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมอ่านสาร ผบ.สส.หนุนภารกิจรัฐบาลแก้ไขปัญหาชาติ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.๙ ขอกำลังพลยึดมั่นสัจวาจาพัฒนาตนเองเป็นทหารอาชีพ

วันนี้ (18 ม.ค.) ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) บางเขน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทั้งนี้ การที่ข้าราชการทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย โดยมีกำลังพลสวนสนาม จำนวน 20 กองพัน จำนวน 3,524 นาย โดยจัดกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 มี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม

ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมชัยได้กล่าวนำปฏิญาณตน ให้โอวาทและอ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ตอนหนึ่งว่า วันกองทัพไทยเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายยิ่งของคนไทยทั้งชาติที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงนำเหล่าบรรพบุรุษทหารกล้ากอบกู้เอกราชคืนสู่ผืนแผ่นดินให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลังมาตราบจนปัจจุบัน วีรกรรมและความเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้เป็นสิ่งย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ทำหน้าที่เป็นทหารของชาติและประชาชนอย่างดีที่สุด เพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติ สำหรับทหารใหม่ทุกนายเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะอุทิศกำลังกายและกำลังใจเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติ เพื่อพิทักษ์ปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน จึงขอให้ภาคภูมิใจและยึดมั่นในสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความเป็นทหารอาชีพที่มีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย อดทน กล้าหาญ มีคุณธรรม ตระหนักอยู่เสมอถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชาติบ้านเมือง มีความตั้งใจแน่วแน่และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในทุกมิติให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด

พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันกองทัพบกและวันกองทัพไทยจึงถือโอกาสนี้อ่านสารของ ผบ.สส. ที่มอบความรัก ความปรารถนาดีมายังเพื่อนทหารในกองทัพบกทุกนายว่า ขอให้สำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันประเทศ ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทยเพื่อความมั่นคง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สามัคคี มีวินัย ยึดมั่นในเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสงบสุขของส่วนรวมอย่างเคร่งครัด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...