xs
xsm
sm
md
lg

“ปนัดดา” อำลาเก้าอี้ปลัด สปน. ฝาก ขรก.ยึดมั่นธรรมาภิบาล อย่ามีขั้วทางการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
“ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” อำลาตำแหน่ง รับภูมิใจชีวิตข้าราชการ ฝากยึดมั่นธรรมาภิบาล อย่ามีขั้วทางการเมือง ติงแนวคิดที่ทำให้แบ่งแยก ขอยกตุลาการเป็นที่พึ่ง

วันนี้ (30 ก.ย.) ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวันสุดท้าย ในการแสดงปาฐกถาพิเศษหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65 ตอนหนึ่งว่า ภาคภูมิใจในชีวิตการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากว่า 30 ปี ได้เห็นความเจริญรุ่งเรือง และร่มเย็นเป็นสุขของประเทศ มีความสามัคคี แต่หากข้าราชการไม่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีระบบการเมืองการปกครองที่ปราศจากทัศนคติของการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ยังผลให้เสถียรภาพของประเทศชาติ เกิดความสั่นคลอน และแนวคิดทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยกของคนในชาติ อันถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้น หากผู้มีอำนาจทางการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมามีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง แต่ไม่ว่าการเมืองจะขึ้นหรือลงอย่างใด สถาบันตุลาการถือเป็นที่พึ่งอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศชาติในทุกยุคทุกสมัยที่คนไทยมีความเชื่อมั่นศรัทธา

จากนั้นเมื่อเวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ม.ล.ปนัดดาได้กล่าวอำลาข้าราชการ สปน.ว่า ขอให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างของการรักษาระบบธรรมาภิบาลประเทศ ยึดมั่นซื่อตรงเหนือสิ่งอื่นใด มีระเบียบวินัย ข้าราชการทุกคนทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่มีสี ไม่มีขั้วทางการเมืองอย่างที่ผ่านมา ต้องช่วยกันตรวจสอบความไม่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดจุดบกพร่อง หรือความด่างพร้อยแก่องค์กร เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...