xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโผผู้สมัคร ส.ส.สนาม กทม.ทั้ง 12 เขตเลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.ทั้ง 12 เขตเลือกตั้งมีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 5 พรรค

เบอร์ 1 นางสาวโพยมราศี ฤกษ์สำราญ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 2 นายชาติพร อัสสรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 3 นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 4 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 5 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายประจวบ อึ้งภากรณ์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 8 นายประสิทธิ์ ธรรมโรจน์พินิจ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 9 นายกฤษฎา สัจจกุล พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 10 นายแพทย์ ดร.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช พรรคชาติไทย
เบอร์ 11 นางสาวกุสุมาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 12 นายอรัญ พันธุมจินดา พรรคชาติไทย
เบอร์ 13 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 14 นายกมล บันไดเพชร พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 15 นางสาวยุวลักษณ์ อภิธนาคุณ พรรคพลังประชาชน

เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 6 พรรค

เบอร์ 1 นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 2 นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 3 นายอายุทธ์ จิรชัยประวิตร พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 4 นายนิทิต พุกกะณะสุต พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 5 นางสาวพงศ์สุธิดา โตเทียนศรี พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 6 นายชัยพรพสิน ธนถาวรกิตติ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 7 นายโอราฬ ตู้จินดา พรรคประชากรไทย
เบอร์ 8 นายบุญร่วม สร้อยศรี พรรคประชากรไทย
เบอร์ 9 นายพิศาล เทพศิริ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 10 นายอภิเกียรติ เจนพณิช พรรคชาติไทย
เบอร์ 11 นายชาญวุฒิ ศุภพาณิชวงศ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 12 นายชูวิทย์ เหล่าวรวิทย์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 13 นายกรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 14 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 15 นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 16 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 17 นายวิกรานต์ ศุภมงคล พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 18 พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชร์ กฤษณะราช พรรคพลังประชาชน

เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรค

เบอร์ 1 นางสาวธัญธรณ์ เรืองอัครนันท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 2 นายปิติวัตติ์ แจ่มสว่างวรพงษ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 3 ดร.พงษ์รพี บูรณ์สมภพ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 4 นายศักดิ์สิทธิ์ รามสูต พรรคประชากรไทย
เบอร์ 5 นายเอกสิทธิ์ หมวดทอง พรรคประชากรไทย
เบอร์ 6 นายสุเมธ ลือพักตรา พรรคประชากรไทย
เบอร์ 7 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 นายธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายสรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 10 พ.ต.อ.นายแพทย์อวยชัย ชุณาวรรณ พรรคชาติไทย
เบอร์ 11 ดร.สมชาย คุ้มพูล พรรคชาติไทย
เบอร์ 12 นายจุมพล จันทร์จิระ พรรคชาติไทย
เบอร์13.นายธนาพล ตันบุญเพิ่ม พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 14 นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 15 ดร.รัตนภรณ์ ธรรมโกศล พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 16 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 17 ดร.ภูวนิดา คุนผลิน พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 18 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 19 นางวชิราภรณ์ อายุยืน พรรคประชาราช
เบอร์ 20 นายชุมสาย ศรียาภัย พรรคประชาราช
เบอร์ 21 นายสันติ วิชัยพล พรรคประชาราช

เขตเลือกตั้งที่ 4 มี 8 พรรค

เบอร์ 1 ร.ต.อ.ภูมินทร์ พึ่งสุจริต พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 2 นายสุวิชัย ศุภรานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 3 นายญาณกร วรากุลรักษ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 4 นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 5 นายพงศกร พรหมสุวรรณ พรรคชาติไทย
เบอร์ 6 ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย จีรพรชัย พรรคชาติไทย
เบอร์ 7 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พลังประชาชน
เบอร์ 8 นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 9 นายกวี ณ ลำปาง พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 10 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 11 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 12 นายสกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 13 นายจรัส สุพร พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 14 นายกฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 15 นายประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 16 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคประชาราช
เบอร์ 17 นายสันติ บุลสถาพร พรรคประชาราช
เบอร์ 18 นายสุพจน์ ห่อนาค พรรคประชาราช
เบอร์ 19 ร.อ.รชฏ พิสิษฐ์บรรณกร พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 20 นายธนกร วังบุญคงชนะ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 21 นางสาวอภิญญา สุนทรสาธิต พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 22 ร.ต.ต.เสน่ห์ ชัยทร พรรคประชากรไทย
เบอร์ 23 นายอาทิตย์ สิทธิเกษร พรรคประชากรไทย
เบอร์ 24 ร.ต.สมศักดิ์ ฝากมิตร พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 มี 7 พรรค

เบอร์ 1 เรืออากาศเอก.นายแพทย์พิทักษ์ ฐานบัญชา พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายวิทเยนทร์ มุตตามระ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 4 นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลมวงศ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 5 นายฉมาดล หงสกุล พรรคชาติไทย
เบอร์ 6 นายฐิติโชค กาญจนภักดี พรรคชาติไทย
เบอร์ 7 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 8 ดร.จิรภา แสนเกษม พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 9 นายอัศวิน อภัยวงศ์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 10 นายวิเศษ ก่ำพงษ์ไทย พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 11 นายชาญสกล หิรัญรุจิพงศ์ พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 12 นายฐปนวัฒน์ ที่รัก พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 13 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 14 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 15 นายการุณ โหสกุล พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 16 พ.ต.ท.สันธนะ ประยุรรัตน์ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 17 นายอดุลย์ เจนจรรยากุล พรรคประชากรไทย
เบอร์ 18 นายสมหมาย ศรีสุทธิยางกูร พรรคประชากรไทย
เบอร์ 19 เรืออากาศเอกวิชัย ราชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 20 นายธนวิชญ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พรรคเพื่อนแผ่นดิน
เบอร์ 21 ดร.กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ พรรคพรรคเพื่อนแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 6 มี 6 พรรค

เบอร์ 1 รศ.ดร.ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายสมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายเกรียงยศ สุดลาภา พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 4 นายศิริโชค สิริวรรณภา พรรคชาติไทย
เบอร์ 5 นายอนันต์ ฤกษ์ดี พรรคชาติไทย
เบอร์ 6 นายอารีวัฒน์ นวลปานวรชาติ พรรคชาติไทย
เบอร์ 7 นายอุดรพันธ์ เครือมูล พรรคประชากรไทย
เบอร์ 8 นายสวรรค์ ขันทอง พรรคประชากรไทย
เบอร์ 9 นายวีระ มูลมั่ง พรรคประชากรไทย
เบอร์ 10 ดร.นลินี ทวีสิน พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 11 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 12 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 13 นายธนากร ดำรงรัตน์ พรรคเพื่อนแผ่นดิน
เบอร์ 14 นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 15 นายเนติภูมิ นวรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 16 นายศิริ หวังบุญเกิด พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 17 นางสาวนอุมาพร สุวิบาย พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 18 นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย

สำหรับผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 7 มีผู้สมัคร 8 พรรค

เบอร์ 1 นายดิเรก สุมาลยศักดิ์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 2 นายวิฑูรย์ แนวพานิช พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 3 นายสุรศักดิ์ หมื่นนาอาน พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 4 นายชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 5 นายอภินันท์ จันทวรรณโณ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 6 นายประหยัด พงษ์พันธุ์งาม พรรคประชากรไทย
เบอร์ 7 นายประพันธ์ คูณมี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 นางนาถยา เบญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายสำราญ รอดเพชร พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 10 ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 11 นายเอกวัฒน์ หอมเศรษฐี พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 12 นายธเชษฐ นาวานิมิตกุล พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 13 นายอนุสรณ์ สมอ่อน พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 14 น.ส.คมขำ หาญพาณิชย์ พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 15 นายธเนศ หัศบำเรอ พรรคความหวังใหม่
เบอร์ 16 นายเอกฤทธิ เจียกขจร พรรคชาติไทย
เบอร์ 17 นายอัครเดช ไวทยกุล พรรคชาติไทย
เบอร์ 18 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 19 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 20 นายดนุพร ปุณณกันต์ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 21 นายมงคล กิมสูนจันทร์ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 22 ว่าที่ ร.ต.นุชนาฎ หุ่นอยู่ พรรคประชาราช
เบอร์ 23 น.ส.เนตรศานี คำดี พรรคประชาราช
เบอร์ 24 นายนิยม สิมะประเสริฐ พรรคประชาราช

ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 8 มี 6 พรรค

เบอร์ 1 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 2 นายไพรินทร์ อะหมัดตอเฮด พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 3 นายนท เกริกฤทธิ์วณิช พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 4 นายบัญญัติ ทองประสงค์ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 5 นายบัญชา อำนาจรุ่งเจริญ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 6 นายอิสระ อมรเวช พรรคประชากรไทย
เบอร์ 7 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 นายสามารถ มะลุลีม พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 10 นายอภินันท์ เกตุษเฐียร พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย
เบอร์ 11 นายสมพร หลงจิ พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย
เบอร์ 12 นายธันวา ไกรฤกษ์ พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย
เบอร์ 13 นายศักดิ์ สุวรรณกูฎ พรรคชาติไทย
เบอร์ 14 นายวิรัช นาโค พรรคชาติไทย
เบอร์ 15 นายพรเทพ จันทรนิภ พรรคชาติไทย
เบอร์ 16 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 17 น.ส.ศุภรัตน์ นาคบุญนำ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 18 พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ พรรคพลังประชาชน

ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้สมัคร 6 พรรคประกอบด้วย

เบอร์ 1 นายกษิติ กมลนาวิน พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 2 นายธัญญ์นิธิ อักษรสิทธิ์จิรา พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 3 นายสุปภาส ชัยประภา พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 4 นายเอนก หุตังคบดี พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 5 น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 6 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 7 พลเรือเอก ชัย สุรรณภาพ พรรคชาติไทย
เบอร์ 8 นายวิทยา เลิศฤทธิ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 9 นายบุญราย สทิวะวงศ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 10 นายสุรชัย สมบัติเจริญ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 11 นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 12 นายนภัทร ยมจินดา พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 13 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 14 นางนันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 15 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 16 นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม พรรคประชากรไทย
เบอร์ 17 น.ส.จารุณี ตันวีระชัยสกุล พรรคประชากรไทย
เบอร์ 18 นายยศ เชี่ยวชาญกิจมั่น พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 10 มี 6 พรรค

เบอร์ 1 ดร.อุทิส ศิริวรรณ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 2 ดร.ธนวรรช ตั้งสินทรัพย์ศิริ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 3 ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 4 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 5 นายณัฎฐพล ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 พ.ต.อ.สวัสดิ์ จำปาศรี พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายพยงค์ ช้างเจริญ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 8 นายสกล ศุภกูล พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 9 นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 10 นายมงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 11 นพ.ศักดา เมืองคำ พรรคชาติไทย
เบอร์ 12 นายสมชาติ ลอรัตนเรืองกิต พรรคชาติไทย
เบอร์ 13 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 14 นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 15 นายสากล ม่วงศิริ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 16 นายประพจน์ โพธิภักดิ์ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 17 นายโชติพันธ์ ทัพรุ่ง พรรคประชากรไทย
เบอร์ 18 นายภูศิษฎ์ ยิ่งคงดี พรรคประชากรไทย

เขตเลือกตั้งที่ 11 มี7 พรรค

เบอร์ 1 นายสุธา ชันแสง พลังประชาชน
เบอร์ 2 นายมานะ คงวุฒิปัญญา พลังประชาชน
เบอร์ 3 นายแสวง ฤกษ์จรัล พลังประชาชน
เบอร์ 4 น.อ.จตุพร โปร่งปรีชา พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 5 พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 6 ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 7 นายโกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 8 นางอรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 9 นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 10 นายธนะ สุขสินธารานนท์ พรรคประชาราช
เบอร์ 11 นายกฤษณะ ปิยะชื่นทองกุล พรรคประชาราช
เบอร์ 12 นายอนุสรณ์ เต็มวงศ์ตระกูล พรรคประชาราช
เบอร์ 13 นายสุทัศน์ เพ็ชรกูล พรรคชาติไทย
เบอร์14 นายพูลลาภ ยังธินะ พรรคชาติไทย
เบอร์ 15 นายฮารูน มูหมัดอาลี พรรคชาติไทย
เบอร์ 16 นายพิชัย ประมวลศิลป์ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 17 นายอัศจรรย์ เณรฐานันท์ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 18 นายวลงกรณ์ จับใจ พรรคประชากรไทย
เบอร์ 19 นายทันฉลอง รุ่งวิทู พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 20 นายสมาน แสงอ่อน พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอรื 21 นายวิศิษฐ์ ดีเป็นธรรม พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 22 นายพีรพล เตชวัชรพงศ์ พรรคประชาชาติ
เบอร์ 23 นายอุทัย นามวงศ์ พรรคประชาชาติ
เบอร์ 24 นายวธัญญู ศักดิ์ศรีเลิศ พรรคประชาชาติ


เขตเลือกตั้งที่ 12 มี6 พรรค

เบอร์ 1 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 2 ดร.สมพรต สาระโกเศศ พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 3 นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง พรรคพลังประชาชน
เบอร์ 4 น.ส.พรรณทิตย์ ยอดวิเศษ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 5 นายสุกฤษฎ์ สุริยผล พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 6 นายอมร อมรรัตนานนท์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
เบอร์ 7 นายนรภัทร รัตนุ่มน้อย พรรคชาติไทย
เบอร์ 8 นายวีระ รอดพิทักษ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 9 นายอภิวัฒน์ บัวพันธ์ พรรคชาติไทย
เบอร์ 10 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 11 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 12 นายชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 13 นายทัตภณ เกิดเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 14 นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 15 นายลิขิต มุกดา พรรคเพื่อแผ่นดิน
เบอร์ 16 ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ถาวรวงศานุวัตร พรรคประชากรไทย
เบอร์ 17 ร.ต.อ.ชิงชัย แดงบุดดา พรรคประชากรไทย
เบอร์ 18 นางอมลวรรณ วงศ์สังข์แก้ว พรรคประชากรไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น