xs
xsm
sm
md
lg

พลิกประวัติ-ผลงาน ‘9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ’ ผู้ตัดสินคดีประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


1.นายปัญญา ถนอมรอด
(ประธานศาลฎีกา) ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เกิด : 1 ก.ค. 2490
คุณวุฒิ :
- พ.ศ.2513 นิติศาสตร์ เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ :
- พ.ศ.2516 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดเชียงใหม่
- หัวหน้าศาล ศาลจังหวัดน่าน
- รองอธิบดีศาลแพ่ง
- ประธานแผนกคดีพาณิชย์ในศาลฎีกา
- รองประธานศาลฎีกา

นายปัญญาเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตัดสินงานคดีเป็นหลัก เติบโตในหน้าที่การงานจนมีอาวุโสสูงสุดได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 สืบต่อจากนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ นอกเหนือจากการก้าวขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดในสายอาชีพแล้วล่าสุดนายปัญญายังได้รับรางวัล “สัญญา ธรรมศักดิ์” ปี 2550 สำหรับผลงานในทางคดีนายปัญญาได้ตัดสินวางบรรทัดฐานคดีศาลฎีกาไว้ 33 ฎีกา ผ่านประสบการณ์พิพากษาคดี “หินๆ” มามากมาย ล่าสุดเป็นผู้อนุมัติให้ “องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา” เปิดซองพิพากษาคดี “ค่าโง่ทางด่วน 6 พันล้าน” ที่มีปัญหาเนื่องจากเจ้าของสำนวนคือ “วิชัย วิวิตเสวี” ออกไปเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งผลสรุปก็คือสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้กว่า 6,200 ล้านบาท

2.นายอักขราทร จุฬารัตน
(ประธานศาลปกครองสูงสุด) รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เกิด : 1 เมษายน 2483
คุณวุฒิ :
- นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)
- เนติบัณฑิต
- ปริญญาเอกกฎหมาย มหาวิทยาลัยโรม (อิตาลี)
- ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ (มธ.)
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มธ.)
ประสบการณ์ :
- เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ
ราชการพิเศษในอดีต :
- กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517
- กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 - 2522
- ที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2514 - 2524
- สมาชิกวุฒิสภา

นักกฎหมายดีเด่นรางวัล “สัญญา ธรรมศักดิ์” ประจำปี 2549 นอกจากผลงานในฐานะผู้พิพากษาแล้วยังเขียนตำรากฎหมายมหาชนและหลักสัญญาทางปกครอง มีผลงานคดีสำคัญจำนวนมาก เช่น กรณีเพิกถอนการกระจายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ไอทีวี ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคยผ่านสายตาบุคคลผู้นี้มาแล้วทั้งสิ้น

3.หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
เกิด : 1 พฤศจิกายน 2486
คุณวุฒิ :
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
ประวัติการรับราชการ :
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียง, ศาลจังหวัดลำปาง
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ม.ล.ไกรฤกษ์ หรือที่ลูกศิษย์ผู้พิพากษาเรียกว่า “อาจารย์หม่อม” มีผลงานคดีที่วางบรรทัดฐานให้กับศาลฎีกามากมาย ได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาทั่วประเทศว่าใจซื่อมือสะอาด ตรงไปตรงมา และมีความกล้าหาญในการตัดสินคดี

4.นายสมชาย พงษธา
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประวัติการรับราชการ :
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี, ศาลจังหวัดทุ่งสง, ศาลจังหวัด สมุทรปราการ
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

5.นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประวัติการรับราชการ :
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, ศาลแขวงสงขลา
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์
- รองประธานศาลอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา

6.นายธานิศ เกศวพิทักษ์
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประวัติการรับราชการ :
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อัยการผู้ช่วย
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- เลขานุการศาลฎีกา
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้พิพากษา ถือเป็นปรมาจารย์ทางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้แต่งตำรา ป.วิอาญาและเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เนติบัณฑิตยสภา เขียนคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานไว้ 86 คดี นอกจากนี้ยังเคยเป็นเลขานุการศาลฎีกาในยุคนายศักดา โมกขมรรคกุล อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตองคมนตรี

7.นายนุรักษ์ มาประณีต
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประวัติการรับราชการ :
- อัยการผู้ช่วย
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา, ศาลจังหวัดภูเก็ต
- รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8
- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 7

ผู้พิพากษาที่เคยเป็นอัยการ เป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกับ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งยังเป็นผู้เสนอแนวคิดแหวกแนว เช่น ลงมติสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีสามารถมาจากคนนอกได้

8.นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
เกิด : 10 มกราคม 2481
คุณวุฒิ :
- พ.ศ.2506 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ.2507 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- พ.ศ.2534 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33
ประวัติการรับราชการ :
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา (18 ธันวาคม 2510 ถึง 18 ธันวาคม 2511)
- ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรี
- ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยราชการศาลอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลแขวงธนบุรี (19 ธันวาคม 2511 ถึง 30 กันยายน 2519)
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี (1 ตุลาคม 2519 ถึง 31 มีนาคม 2526)
- ผู้พิพากษาศาลแพ่งและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง (1 เมษายน 2526 ถึง 30 เมษายน 2530)
- รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และภาค 6 (1 ตุลาคม 2530 ถึง 16 เมษายน 25 32)
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (17 เมษายน 2532 ถึง 17 พฤศจิกายน 2535)
- รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมและเป็นคณะกรรมการตุลาการโดยตำแหน่ง (2 ตุลาคม 2534 ถึง 6 ธันวาคม 2534) (7 ตุลาคม 2535 ถึง 17 พฤศจิกายน 2535)
- รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง (18 พฤศจิกายน 2535 ถึง 3 ตุลาคม 2536)
- ผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (4 ตุลาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2542)
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา (1 ตุลาคม 2542 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2543)
- ตุลาการศาลปกครองสูงสุด(27 มีนาคม 2543 ถึง ปัจจุบัน)

นายจรัญ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ย้ายมาศาลปกครองสูงสุด ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาสุดเฮี้ยบ มีผลงานโด่งดัง นั่นคือ เพิกถอนการกระจายหุ้น กฟผ. ตามพระราชกฤษฎีกาการแปรรูปกฟผ.ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งยังเป็นหนึ่งในตุลาการผู้ตัดสิน คดีเพิกถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการกรณีสัมปทานไอทีวี ซึ่งส่งผลให้บริษัทไอทีวีต้องจ่ายค่าสัมปทานและค่าปรับมูลค่ากว่าแสนล้านบาทให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังเคยปะทะคารมกับนายสมศักดิ์ โตรักษา ทนายความของพรรคไทยรักไทยในศาลระหว่างการพิจารณาคดียุบพรรคด้วย

9.นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
เกิด : 1 พฤศจิกายน 2486
คุณวุฒิ :
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
ประวัติการรับราชการ :
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา
- ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
กำลังโหลดความคิดเห็น...