xs
xsm
sm
md
lg

สจล. แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2 ชู ค่านิยมองค์กร “FIGHT” ขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.หน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2 ถึงแนวนโยบายการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น The World Master of Innovation หรือ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก” และการปรับเพิ่มหลักสูตรให้นักศึกษาเป็น global citizen รวมทั้งเรื่องสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยกิจกรรม มีผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณ รวมทั้งตัวแทนนักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานคับคั่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา


รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2 ว่า ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี แนวทางการทำงานในระดับนโยบายยังคงมุ่งเน้นการขับเคลื่อน ตามที่ให้คำมั่นไว้ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีหลายมิติที่ทำไปพร้อมกัน ได้แก่
มิติของสถาบัน คือ การขับเคลื่อนสู่ Digital Smart Green University ภายใต้หน่วยงานที่พร้อมทำงานเชิงรุก ได้แก่ SCIRA , KDMC ผสานพลังกับทีมกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสถาบัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้พลังงานทางเลือก ลดปริมาณขยะพลาสติก เพิ่มพื้นที่จอดรถ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย


มิติของการพัฒนาบุคลากร งานวิชาการ งานวิจัย คือ การวางแนวทางการดูแลบุคลากรทุกคนให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในการทำงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมถึง การดูแลสวัสดิการ ชีวิตในฐานะครอบครัว พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ และสวัสดิ์การให้กับบุคลากร นักศึกษา ซึ่ง สจล. มีแนวทางทั้งการพัฒนาสนับสนุนงานวิจัยสู่นวัตกรรม และต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการปั้น Holding Company ให้กับอาจารย์ที่มีผลงานและมีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการเช่นกัน


มิติของการการเรียนการสอน โดย สจล. ให้ความสำคัญกับการปรับและเพิ่มหลักสูตรให้นักศึกษาเป็น global citizen โดยจะมีการสร้างหลักสูตรทันสมัยตรงความต้องการของตลาดปรับได้ตลอดเวลา สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ เน้นการปฏิบัติจริง ผลักดันให้นักศึกษาเริ่มทำโปรเจค ตั้งแต่ ปี 1 เน้นทักษะการปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของทุกคณะ ส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกได้
ซึ่งเรามีการขับเคลื่อนงานด้วยค่านิยมหลัก FIGHT คือ FUTURIST มุ่งสร้างอนาคต ผลิตนักศึกษา บัณฑิต ยกระดับสถาบันการศึกษาสู่ผู้นำด้านนวัตกรรม, Ignite เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้ง re skills / up skills/ และสร้าง New Skills, Greatness คือ การรุกทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยศักยภาพของเรา และสร้างผลงานที่ดีที่สุด, Honor คือ การทำงานด้วยความเคารพกัน ให้เกียรติกัน, Team Spirit คือ การสร้างทีมทำงานที่แข็งแกร่งในทุกหน่วยงาน เราคือทีมเดียวกันพร้อมทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ และมีความสุขไปด้วยกัน

p
กำลังโหลดความคิดเห็น