xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 30 มี.ค.เวลา 16.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ณ ที่นั่น ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม ทรงกราบ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กราบบังคมทูลเบิก
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น

ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เฝ้า ถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร


ในโอกาสนี้ มีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย อาทิ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง และเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ ลัวะ ไทลื้อ คะฉิ่น จีนยูนนาน กับทั้งศิษยานุศิษย์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งแต่งกายด้วยชุุดประจำชาติพันธุ์ไทใหญ่ ต่างมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดี และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลี้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมี

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นพระราชทาน กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ จัดทำเป็นอาหารกล่อง พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดำเนินการก่อสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๕
เป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ จัดกิจกรรมและกิจต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ภายในวัดแสดงภาพประติมากรรมฝาผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ และสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป