xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหาร-คณะกรรมการมูลนิราชประนุเคราะห์ เฝ้าฯเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหาร-คณะกรรมการมูลนิราชประนุเคราะห์ เฝ้าฯเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ

วันนี้ 23 ส.ค.66เวลา 18.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสครบ 60ปี วันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ เหรียญทองคำที่ระลึก ฯ และหนังสือที่ระลึกครบ 60ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิ ฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ เหรียญทองคำที่ระลึก ฯ และหนังสือที่ระลึกครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิ ฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ที่ปฏิบัติงานเกิน 10 ปี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มตราเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ ต่อจากนั้น เบิกผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ฯ และผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียต ที่พัดเข้าทางพื้นที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแรงของพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชน และประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุ อ.ส. ออกประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนประชาบาล จำนวน 12 โรงเรียนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษา และพระราชทานชื่อในภายหลังว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายเลข 1ถึง 12ตามลำดับ เมื่อได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชน

ในระยะแรกแล้ว ยังคงเหลือเงินอีก 3 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานเงินดังกล่าวเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2506 โดยชื่อพระราชทานของมูลนิธิ ฯ มีความหมายว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน

ต่อมาเมื่อปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่ง “พระบรมราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพระราชทานแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ ฯ เชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2566 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริครบ 60 ปี โดยสามารถช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 5,167,673 ครอบครัว และช่วยเหลือประชาชนกว่า 18,651,720คน ในด้านการศึกษา ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพิ่มเติม ทรงให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้ง 67 โรงเรียน พระราชทานโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถของนักเรียน โดยไม่มีข้อผูกมัดแก่เด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดาและมารดา หรือขาดผู้อุปการะจากสาธารณภัย รวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยทรงรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 4,787 คน

อนึ่ง ในโอกาสครบ60 ปี วันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ พร้อมข้อความแสดงการครบ 60 ปี และมูลค่าของเหรียญ
จำนวน 100,000 เหรียญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานกำเนิดมูลนิธิ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว ได้ที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น