xs
xsm
sm
md
lg

NT เสริมความเข้มแข็งธุรกิจสร้างการเติบโตควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ความรับผิดชอบต่อสังคมและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนที่มั่นคง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT วางนโยบายภายใต้แผนงาน CSR (Corporate Social Responsibility) ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้ชุมชนในทุกพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ NT ในการเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล และเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดไว้เป็นกรอบให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลในเชิงประจักษ์ อันประกอบด้วย 


การดำเนินงานสนับสนุนต่อนโยบายที่มีการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG)

• NT ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของสังคมและความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นความท้าทายในยุคดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจที่ต้องหารายได้เท่านั้น แต่ในมุมของการบริหารงานต้องสอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. และผลการประเมิน ITA ของ NT ปี 2565 ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ A ด้วยคะแนน 91.8 บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นสำคัญ โดยในปี 2566 มีเป้าหมาย พร้อมยกระดับคะแนน ITA สู่ระดับดีเยี่ยม (AA) 


• NT ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการคิดนวัตกรรมบริการ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ผลจากการดำเนินนโยบายนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น
และจากการที่ศูนย์บริการของ NT จำนวน 20 แห่ง ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 ทั้งระดับก้าวหน้า (สีเงิน) และระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) เป็นการยืนยันคุณภาพการให้บริการของ NT ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท NT

• การสนับสนุนโครงการสำคัญของภาครัฐในการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ NT ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการ Big Rock เป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Fiber Optic ไปยังพื้นที่ห่างไกล การให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud Service (GDCC) มุ่งขยายการบริการในระดับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันองค์กรภาครัฐให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ บริการสถานีวิทยุเรือ เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและประกาศข่าวแจ้งเตือนไปยังเรือเดินทะเลพร้อมระบบการสื่อสารประสานให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินดาวเทียมภาครัฐ เสริมสร้างศักยภาพภาครัฐให้มีโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม

• บทบาทการต่อต้านคอร์รัปชันของเครือข่าย NT Strong โดยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน NT
จากทุกส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและนครหลวง รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกลุ่ม NT Strong ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดในแผนการปฏิรูปประเทศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : NT CSR

• โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Thing : IoT การจัดอบรมการใช้ Social Media เพื่อพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง รวมถึงสอนเทคนิคด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การจัดทำ Content บนสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่สินค้าของชุมชน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ YouTuber ชื่อดังเพื่อสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา NT ได้พัฒนาเยาวชนจากชุมชนใหม่ต่อเนื่องอีก 4 ชุมชน รวมเป็น 78 ชุมชน 72 จังหวัด คือชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนเลยรักษ์
ฮักเลย จังหวัดเลย และในปี 2566 NT ได้เตรียมแผนงานด้าน CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในอีก 5 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งจะทำให้มีชุมชนในโครงการฯ ครบทั้งประเทศรวม 77 จังหวัด พร้อมเพิ่มองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล BCG (Bio-Circular-Green Economy) ในเชิงปฏิบัติเป็นรูปธรรม สามารถนำไปสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มผลผลิต ขยายตลาดด้วยการเผยแพร่วงกว้างมากขึ้น


• การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิด Green IT โดยได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน ลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะและนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิล ด้วยเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon) ภายในปี 2603

• NT ได้ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการโครงการที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกับโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Data) เพื่อเตือนภัยและดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งหมด โดยดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อมทั้งติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่น PM 8,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ตำบล ใน 900 อำเภอทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) รวมถึงส่งข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนแบบเรียลไทม์ผ่านทางแอปพลิเคชัน RGuard ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานได้ฟรี พร้อมส่งเสริมและเปิดให้บริการการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน และลดขั้นตอนการทำงานที่ล่าช้าหรือผิดพลาดจากเอกสารสูญหาย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

• NT นำดิจิทัลยกระดับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสุขศาลาพระราชทาน โดย NT ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของคนไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ

• โครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในกิจกรรม “พลังน้ำใจเอ็นที” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดทีมเฝ้าระวังอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสื่อสัญญาณทุกรูปแบบให้มีความพร้อมในการให้บริการสื่อสาร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์


ในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการเรียนรู้ ปรับตัว และเปลี่ยนผ่านของรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เริ่มมีแรงส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 NT มีแผนพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร 4 ด้านหลักๆ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล การสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการป้องกันระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การจัดการสายสื่อสารโครงการท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม มีแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ได้รับโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมนวัตกรรมและความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แผนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล รวมถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณค่ากับองค์กร ความซื่อสัตย์โปร่งใส 


NT เตรียมพร้อมและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพจากนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับธุรกิจ เศรษฐกิจ และรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยสร้างความสมดุลระหว่างผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงต่างๆ บนพื้นฐานของความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อทั้งองค์กรและสังคมควบคู่กันไป ตลอดจนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล NT พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อเร่งสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่และจากกลุ่มธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร สาธารณสุข การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยกระดับสถานะความเป็นผู้นำในกิจการโทรคมนาคม โดยมุ่งที่จะเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้แก่ประเทศอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของการบริการให้เกิดคุณค่าอย่างสมดุลด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “NT องค์กรแห่งชาติที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน”


กำลังโหลดความคิดเห็น