xs
xsm
sm
md
lg

“บียอนด์ เทรนนิ่ง” แนะ 8 สิ่งผู้นำยุคดิจิทัลต้องมี พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บียอนด์ เทรนนิ่ง” เผยโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา ทั้งด้านสังคม สภาวะแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มธุรกิจที่สร้างความผันผวนจนน่าตกใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหน คือการบริหารจัดการคน และการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่โปรแกรม Adaptive Leadership Series ในงาน Thailand HR Day ประกาศความพร้อมในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่อย่างเร่งด่วน เผยแผนพัฒนาศักยภาพ 8 ด้านที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี และหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 10:20:70 เป็นแห่งแรก สู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพเกินร้อย ในการนำองค์กรให้เติบโตอย่าง มั่นคง ยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ ผู้ให้บริการธุรกิจด้านบริการฝึกอบรมโปรแกรมด้านทักษะผู้นำยุคใหม่ ที่โดดเด่นด้านการสร้างภาวะผู้นำให้พนักงานองค์กร กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวหลักสูตร Adaptive Leadership Series อย่างยิ่งใหญ่ภายในงาน Thailand HR Day เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่แสดงถึงความพร้อมในการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างผู้นำยุคใหม่ (Adaptive Leadership) ให้กับคนทุกระดับในองค์กร ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ที่มีงานวิจัยรองรับ ที่มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาผู้นำจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ให้สามารถเปลี่ยนมุมมองความคิด และพฤติกรรมของผู้นำได้จริง

และความสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Adaptive Leadership Series) คือการยกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของการพัฒนาผู้นำ โดยเสริมสมรรถนะที่สำคัญทั้ง 8 ด้านที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี คือ
1.Resource Management ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากร วางแผนจัดสรรงานและบริหารคนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จากการทำโครงการ (Project) ขนาดใหญ่ ให้องค์กร
2.Change Management ความสามารถในการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสภาวะแวดล้อมกระบวนการทำงาน รวมถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของคนในองค์กร
3.Disruptive การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถด้านการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงานขององค์กรยุคใหม่
4.Building Team For Future สร้างทีมรองรับการเติบโตในอนาคต ความสามารถในการสร้างอิทธิพลและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อ "สร้างทีมงาน" ที่พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตไปพร้อมกับองค์กร
5.Attitudes ทัศนคติของการเป็นผู้นำ ทัศนคติของ "คนยุคใหม่" ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเอง
6.Communication Effectiveness การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เก่งด้านประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรต่างแผนก เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ
7.Performance Management ความสามารถด้านบริหาร ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดอีกทั้งยังเก่งด้านการสร้าง ROI (Return on Investment) คืนสู่องค์กร
8.Interpersonal Skills ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เข้าใจคนแต่ละประเภท รับรู้จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา

โดยทั้ง 8 ด้านนี้เราจะเริ่มใช้กระบวนการจับคู่ด้วยชุดทักษะที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากรในแต่ละระดับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม Frontline Leader คือกลุ่มที่เริ่มมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งแรก ทักษะที่ต้องพัฒนามี 3 ด้าน ได้แก่ Task Management, People Management, Change Management และ 2. กลุ่ม Manager Level คือกลุ่มที่เคยบริหารผู้ใต้บังคับบัญชามาแล้ว ต้องการต่อยอดทักษะเชิงลึกของการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขนาดทีมและขอบข่ายความรับผิดชอบมากขึ้น
แต่ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ Adaptive Leadership Series นอกเหนือจากการเลือกวิชาแล้ว อีกความโดดเด่น คือ การวางโครงสร้างการเรียนรู้ (The New Way Of Employee Learning) ที่หลากหลายตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 10:20:70 ที่ประกอบไปด้วย
(10) เพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานในแต่ละทักษะ ทั้งในรูปแบบ Class room Training หรือผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง E-Learning และ Virtual Live Class
(20) การสนับสนุนให้เกิด Learning Culture ในองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับการมี Guideline เพื่อให้หัวหน้างาน หรือผู้บริหารสายงานเข้าไป Coaching & Mentoring ผู้เรียนก่อนนำทักษะจริงไปใช้กับการทำงาน เช่น กิจกรรม Sharing Session , Community Of Practice (COP) โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เข้าไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์พร้อมตอบคำถามข้อสงสัย เพื่อให้สิ่งที่เรียนรู้นำไปใช้ในการทำงานจริง เป็นต้น
(70) การเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนด้วยการสนับสนุนให้หัวหน้างานมอบหมายโครงการที่ท้าทายให้มีโอกาสได้ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้จากโครงการกับงานจริง (Project Assignment) รวมถึงการสนับสนุนให้เกิด Knowledge Sharing ในองค์กร การทำ Experience & Exposure, Hackathon และกิจกรรม Boostcamp เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะ และความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

“ดังนั้น การเปิดตัวโปรแกรม Adaptive Leadership Series ท่ามกลางงาน Thailand HR Day ที่เป็นกิจกรรมรวมคนสายงานทรัพยากรบุคคลมากมาย นับเป็นการประกาศถึงความพร้อมของบียอนด์ เทรนนิ่ง ที่จะเป็นตัวเลือกที่ได้มาตรฐานสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่ต้องการพัฒนาผู้นำยุคใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อเดินหน้าธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัลใหม่นี้” ภก.คงเกียรติกล่าวในท้ายสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น