xs
xsm
sm
md
lg

คนรุ่นใหม่ ปลื้มซีพี ล่าสุด โหวตเป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นนำที่อยากร่วมงานด้วยด้าน WorkVenture เผยเหตุผล นิวเจนชื่นชมเครือฯ ให้ความสำคัญด้านความเท่าเทียม พร้อมพัฒนาศักยภาพสู่ผู้นำ ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการสำรวจของ WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างและโซลูชันแบบครบวงจรของเมืองไทย ซึ่งเผยผลสำรวจ Top 50 Employers in Thailand 2023 หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 นั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับเลือกจากคนรุ่นใหม่อายุ 20-35 ปี เป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นนำที่อยากร่วมงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือฯ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนและเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยขับเคลื่อนสังคม นอกจากนี้ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาลนั้น เครือซีพีได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีแนวทางการดำเนินงานด้าน Diversity and Inclusion หรือ ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอีกด้วย 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “คน” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้ว่าโลกกำลังจะก้าวสู่ยุค 5.0 แต่เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจพัฒนามาจากคน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในนโยบายสำคัญที่คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยและโลก


“เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยมีการค้าการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีพนักงานกว่า 453,232 คนทั่วโลกใน 21 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจทั่วโลก จึงมีพนักงานที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ทั้งเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงอายุ ซึ่งความหลากหลายและแตกต่างกันนี้ คือพลังสำคัญที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยเฉพาะพลังจากคนรุ่นใหม่ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในอัตราเร่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ที่เครือฯ ยึดมั่น คือดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย

ในยุค 5.0 การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องสร้างความมั่นใจว่า “คน” ในองค์กรมีความสามารถสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตของธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถตามทักษะที่จำเป็นในอนาคต และการสร้างระบบนิเวศต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รวมถึงผู้นำที่เข้มแข็ง มีความสามารถ และมีจริยธรรมคุณธรรม ตลอดจนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้มีโอกาสแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ พร้อมปลูกฝังค่านิยมหลัก 6 ประการ และความกตัญญูภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการเติบโตไปพร้อม ๆ กันของประเทศ สังคม และบริษัท

นอกจากนี้ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้น เครือฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้าน Diversity and Inclusion หรือ ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่า Diversity and Inclusionมีส่วนช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ”


คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “การที่เครือฯ จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่สองได้อย่างยั่งยืน ตระหนักดีว่า “คน” คือปัจจัยที่สำคัญที่สุด เครือฯ จึงเปิดโอกาสและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านโครงการต่างๆ และสถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Leadership Institute) โดยเฉพาะหลักสูตรเถ้าแก่น้อยหรือหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคต (Future Leaders Development Program) เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในยุคสมัยที่แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะพาองค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในอีกหลายศตวรรษข้างหน้า”


โดย WorkVenture เปิดเผยใน www.workventure.com ว่า สาเหตุสำคัญที่กลุ่มคนรุ่นใหม่โหวตให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นนำที่อยากร่วมงานด้วยนั้น เป็นเพราะการทำงานที่นี่ให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติผู้อื่น มีสวัสดิการที่ดี และยังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน CP University ที่ให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังสร้างศูนย์พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) เพื่อเฟ้นหาคนเก่งมาเป็นผู้บริหารต่อไป บรรยากาศการทำงานซีพีจึงถือได้ว่ามีความทันสมัย และเป็นหนึ่งในบริษัทที่คนรุ่นใหม่พูดถึงมากที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น