xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์ ผนึก สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน X องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานเสวนา “CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านธรรมาภิบาลให้กับตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลของซีพี ออลล์ ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อนำไปส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวถึงธรรมาภิบาลสำหรับคนรุ่นใหม่ว่า เป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก ให้ความสำคัญและเริ่มสร้างจากตนเอง กล้าที่จะแสดงพลังเมื่อเห็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังที่จะได้เห็นสังคมแห่งธรรมาภิบาลจากพลังคนรุ่นใหม่ เพราะธรรมาภิบาลเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นวิถีของการดำรงชีวิตที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องนี้กับคนรุ่นใหม่ในองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ ว่าการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาลควบคู่กันไปเพื่อความยั่งยืน เมื่อเราร่วมกันสร้างสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตสิ่งที่เราจะได้ไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่จะรวมถึงคนในครอบครัว ทุกคนในสังคมที่จะได้ประโยชน์ร่วมกัน

ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการทำความดี เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่มีไว้ท่องจำ เพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล เราจำเป็นต้องมี 3 กล้า คือ 1. กล้าที่จะคิดต่าง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ 2. กล้าที่จะทำ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น และ 3. กล้าที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ล้วนมีความมุ่งหวังที่จะทำให้สังคมไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อมุ่งหวัง ลงมือทำ ความคาดหวังจะเป็นจริง โดยทุกคนจะต้องมีหัวใจธรรมาภิบาล เริ่มจากปรับตัวเอง และต่อยอดพัฒนาองค์กร สังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้

ด้าน ปัดแป้ง-พัชรา กัญญามานนท์ ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Good Governance บมจ.ซีพี ออลล์ ได้สะท้อนแนวคิดหลังเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษว่า ธรรมาภิบาลควรเริ่มสร้างง่ายๆ จากตัวเองก่อน เช่นการเคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกฎหมาย ไม่ทุจริตต่อองค์กร ตัวเราก็จะสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำให้ทีมได้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่จะส่งผลต่อการทำงาน การใช้ชีวิตของเราคนรุ่นใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

ขณะที่ กร-ธนากร เอี่ยมทรัพย์ใหญ่ อีกหนึ่งตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Good Governance บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวเสริมว่า ผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล เพราะผู้นำที่ดี ก็จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้ หลังจากได้เข้าร่วมเสวนา “CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” ก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ และพร้อมที่จะนำไปปรับใช้และบอกต่อเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกับคำว่า ‘ธรรมาภิบาล’ จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่บ่อยครั้ง แต่น้อยคนนักจะทราบว่า ‘ธรรมาภิบาล’ หรือ Good Governance มีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารในองค์กรอย่างยิ่ง ดังนั้น การ ‘สร้างคนให้มีธรรมาภิบาล’ จึงมีความสำคัญมหาศาล รวมถึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมขนาดย่อมไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่หรือแม้แต่องค์กรใดองค์กรหนึ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ บมจ.ซีพีออลล์ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ‘Mister & Miss Good Governance’ เพราะคนรุ่นใหม่นับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้านขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรในวันนี้จนถึงอนาคต สำหรับ บมจ.ซีพีออลล์ นอกเหนือจากการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น การจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจังแล้ว การจัดกิจกรรม CP ALL CG TALK ครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างการตระหนักรู้ที่ดีต่อคนรุ่นใหม่อีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น