xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพาประกาศยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" ประกาศยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสภานิสิต

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เพจ "สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" ได้ประกาศยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสภานิสิต ระบุว่า "ประกาศสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 029/2565 เรื่อง แนวนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของนิสิตตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

อนุสนธิตามประกาศสภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 001/2565 เรื่องการยกเลิกการใช้คำนำหน้าในการระบุเพศ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายในคณะที่มีภารกิจด้านพิทักษ์และส่งเสริมสิทธินิสิต ได้คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ อันเป็นหลักการที่ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยอาศัยเหตุผลความเเตกต่างในอัตลักษณ์ทางเพศระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกความเท่าเทียมระหว่างเพศในมหาวิทยาลัยบูรพา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ของคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 0032/2565 สโมสรนิสิตจึงประกาศแนวนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสภานิสิตและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ดังข้อต่อไปนี้

ในประกาศนี้ "นิสิต" หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาระดับชั้นปริญญาตรี รวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1) ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการนโยบายการยกเลิกคำนำหน้านามที่ระบุเพศสภาพ ในเอกสารและหนังสือทางราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิในการเลือกเพศสภาพของนิสิต เพื่อลดการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมทางเพศในการเข้ารับบริการสาธารณะภายในคณะ และมหาวิทยาลัย

2) ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับคณบดีในการจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนของบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล อาทิ ห้องน้ำเพื่อความหลากหลายทางเพศ (Unsex) ในพื้นที่นำร่องภายในคณะ

3) ผลักดัน ส่งเสริม ผ่านการหารือกับคณบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการมีหนังสือชี้แจงต่อหน่วยงานที่รับฝึกงานนิสิตในการส่งสริมการแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคลตามกฎหมาย รวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการฝึกงานของนิสิตทุกเพศ

4) ประสานงานสร้างความร่วมมือกับกลุ่มนิสิต สภานิสิต องค์กรนิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะในการผลักดันแนวนโยบายความเท่าเทียมระหว่างเพศแก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย"

คลิก>>อ่านโพสต์ต้นฉบับ


กำลังโหลดความคิดเห็น