xs
xsm
sm
md
lg

ธรรมราชา ผู้ทรงค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนในแผ่นดินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประเทศไทยเป็นประเทศควรแก่การประดิษฐาน และสืบอายุพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่โบราณ การที่ราษฎรไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน มีวัดกว่า 20,000 วัดทั่วประเทศ และการมีพระสงฆ์กว่า 200,000 รูป ทั่วราชอาณาจักรนั้น อาจไม่ใช่เครื่องชี้วัดได้เสมอไปว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความรุ่งเรื่องไพบูลย์สูงสุด แต่ประเทศไทยมีความพิเศษยิ่งตรงที่พระพุทธศาสนานั้น อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงดำรงสถานะพระประมุขของประเทศ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรยาธิราชทุกพระองค์ และพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงเจริญรอยตามสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งมหาจักรีราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยเกื้อหนุน เกื้อกูล เผยแผ่ และธำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของชาติให้ดำรงอย่างมั่นคงในผืนแผ่นดินไทย ผ่านพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาที่พระองค์ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเรื่อยมาอันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านศาสนา อันเป็นเป็นภาพที่ซาบซึ้งใจของราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเรื่อยมา ดังเช่นวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมาภายหลังที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทรงพระดำเนินขึ้น-ลง พระบรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทางบันไดจำนวน จำนวน 688 ขั้น เพื่อทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพต และสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แม้เส้นทางที่ทรงพระดำเนินทางบันไดแต่ละขั้นจะเต็มไปด้วยความลาดชันด้วยความสูงจากฐานถึงยอด 63.6 เมตร หากแต่ด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนา ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนินขึ้นสู่ด้านบนพระเจดีย์บรมบรรพต ด้วยพระพักตร์อันสดใส

ความสำคัญของวัดศระเกศราชวรมหาวิหาร มิเพียงแค่เฝเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ และทรงให้ขุดคลองรอบเมืองขึ้นเท่านั้น หากแต่พระบรมบรรพตแห่งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์บนยอดพระบรมบรรพต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2497 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2509 เสรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินียังทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่พสกนิกรของพระองค์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

“พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลามาช้านาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังของวัดมหาวนาราม และเพื่อให้พระพุทธรูปแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจึงดำเนินจัดสร้างฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้น ถวายองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”เพื่อให้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และถวายเป็นพุทธบูชาสืบไป

นับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

เพื่อค้ำจุน เกื้อกูล พระพุทธศาสนาให้คงมั่นอยู่ในผืนแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาอีกนานัปการ เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น เช่น เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการให้ประชาชนหน่วยงานต่างๆจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ประวัติศาสตร์คือบทบันทึกของความเปลี่ยนแปลงเช่นเดี๋ยวกับในประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย นับแต่การเริ่มต้นในยุคสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น แต่ความเปลี่ยนเหล่านั้น ไม่สามารถทำลายความเป็นชาติไทยได้ ก็เพราะชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เป็นหลักยึดเหนี่ยว ทุกพระองค์อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน จนทำให้ไทยธำรงความเป็นไทยจนถึงทุกวันนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น