xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ 6 รูป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป

วันนี้ (14 ต.ค.) เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 6 รูป ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ดังนี้

พระธรรมกวี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรมงคล โสภณปริยัติวิธาน วิสุทธิญาณวิสิฐ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป สถิต ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พระธรรมไตรโลกาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชราจารย์ นานาศาสนการโกศล วิมลปัญญาโสภิต สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิตยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป สถิต ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระธรรมปาโมกข์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรากร สุนทรญาณโสภณ โกศลนวกรรมวรกิจ สุสีลาจารนิวิฐ สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป สถิต ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พระธรรมรัตนดิลก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พระเทพปริยัติมงคล ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม สุตาคมปริยัติวิธาน ปรีชาญาณอัคคบัณฑิต ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป สถิต ณ วัดจองคำ อำเภองาวจังหวัดลำปาง

พระธรรมวิสุทธิญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป สถิต ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...