xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชม ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการพัฒนาชุมชน หนุนการท่องเที่ยวชุมชนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชม ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกล เที่ยวได้ทุกที่”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงประเมินว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาคของไวรัสดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสูญเสียรายได้มากกว่า 25 แสนล้านบาท และส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหายไปกว่าร้อยละ 80 โดยแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและประชาชนจะมุ่งเน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นโดยสิ้นเชิง เนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยของชีวิตเมื่อต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่พำนักของตัวเอง

ภายใต้สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนร้อยละ 96.5 มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวแต่มีความกังวลใน สวัสดิภาพของชีวิต เช่น มาตรฐานเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และมาตรการป้องดันการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสามารถดำเนินการต่อไปได้ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทำ “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนห่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local -Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้ความหลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน จึงเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual Event ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 พร้อมร่วมชม และซื้อแพกเกจท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการ ลุ้นรับ gift voucher บัตรกำนันท่องเที่ยวฟรีตลอดการจัดงาน


นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่างๆ การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand - On Program Exhibition) เป็นต้น


สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่คัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนั้น หัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ มีประชาชนมาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้า ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย”

ด้าน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า “จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ในครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการ โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา และการจับสลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564”


กำลังโหลดความคิดเห็น