xs
xsm
sm
md
lg

MEA ร่วม สจล.สร้าง High Flow 40 เครื่อง บริจาค รพ.โครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” สู้ภัย COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (7 ก.ย.) นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในฐานะผู้แทนทั้งสองหน่วยงาน ร่วมจัดทำเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล จำนวน 40 เครื่อง โดย MEA สนับสนุนเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนในโครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในระดับปานกลาง ไปจนถึงระดับวิกฤต ซึ่งการจัดทำเครื่อง High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลในครั้งนี้จะช่วยให้การรักษา ตลอดจนการติดตามอาการของผู้ป่วยสามารถทำได้อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการมอบให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลบุษราคัม และโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ระดมกำลังให้การสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเร่งด่วนเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามที่แจ้งความประสงค์ โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ เช่น การพาดสายไฟฟ้า การติดตั้งชุดหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้แผงเมนสวิตช์แรงต่ำ พร้อมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ซึ่ง MEA ได้ปรับระบบไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนาม ทั้งในด้านระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ และยังได้วางแผนเตรียมการรองรับการจ่ายไฟฟ้าที่อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการกับโรงพยาบาลสนามต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา (เอราวัณ 2) โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น