xs
xsm
sm
md
lg

“มหาดไทย” ออกคำสั่งจี้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ปลัดมหาดไทย” ออกคำสั่งถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ยกเว้นสมุทรสาคร เข้มมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ยกเว้น จ.สมุทรสาคร โดยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน มีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมทั้งกำกับและติดตามร้านอาหารในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คารโอเกะ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีพบเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และกรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางราชการกำหนดในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมีคำสั่งปิดสถานที่นั้น 1 เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจกำกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร 1801.01/4252 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...