xs
xsm
sm
md
lg

ส่องสนาม “เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง” พบ “คณะก้าวหน้า” ไม่ได้นายกเล็กสักเก้าอี้ ต่ำสุด 329 คะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แลนด์สไลด์ไหมล่ะคุณ! สำรวจผลเลือกตั้งเฉพาะนายกเทศมนตรีนคร-เมือง ที่คณะก้าวหน้า นำโดย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่า ทั้งนครทั้งเมืองแพ้หมด ห่างกันนับพันยันนับหมื่น ต่ำสุด 329 คะแนน ที่นครพนม

วันนี้ (29 มี.ค.) จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเทศบาลทั่วประเทศ 2,472 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 30 แห่ง แห่งละ 4 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลรวม 24 คน, เทศบาลเมือง 195 แห่ง แห่งละ 3 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลรวม 18 คน และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง แห่งละ 2 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลรวม 12 คน

คณะก้าวหน้า นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลนคร 11 แห่ง เทศบาลเมือง 25 แห่ง และเทศบาลตำบล 66 แห่ง โดยพบว่าบางแห่งส่งทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) บางแห่งส่งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) อย่างเดียว โดยพบว่า ผลการเลือกตั้ง คณะก้าวหน้าไม่ได้เก้าอี้่นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมืองแม้แต่คนเดียว

สำหรับเทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. เทศบาลนคร หมายถึงท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนคร ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด 2. เทศบาลเมือง หมายถึงท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมือง ถือว่ามีขนาดรองลงมา และ 3. เทศบาลตำบล หมายถึงท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะขึ้น โดยไม่ได้จำกัดจำนวนราษฎรชัดเจน

MGR Online สำรวจผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมือง ที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า มีดังนี้

- เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่า นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค หรือนายกฮุ้น อดีตนายกเทศมนตรีสมัยที่แล้ว ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ คะแนนรวม 19,262 คะแนน ส่วน นายอภิชัย พิทยานุรักษกุล จากทีมนครเจ้าพระยาก้าวหน้า และ นายกุลธวัช ชัยปิยังกูร จากคณะก้าวหน้า ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

- เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ จากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คะแนนรวม 19,198 คะแนน อันดับสอง นายชาตรี เชื้อมโนชาญ จากกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ คะแนนรวม 16,713 คะแนน อันดับสาม นายธีรวุฒิ แก้วฟอง จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 6,797 คะแนน อันดับสี่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร คะแนนรวม 4,286 คะแนน อันดับห้า นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ จากกลุ่มทางเลือกใหม่ คะแนนรวม 3,942 คะแนน อันดับหก นายกฤษณะ พรมบึงรำ คะแนนรวม 483 คะแนน และอันดับเจ็ด นายยงยุทธ ยงยศ คะแนนรวม 130 คะแนน

- เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมว.อุตสาหกรรม จากกลุ่มโคราชชาติพัฒนา ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา คะแนนรวม 23,550 คะแนน อันดับสอง นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 10,367 คะแนน (ห่างกัน 13,183 คะแนน) อันดับสาม นายจักริน เชิดฉาย จากกลุ่มโคราชเพื่อโคราช คะแนนรวม 7,260 คะแนน อันดับสี่ นายอัคคชา พรหมสูตร จากกลุ่มโคราชมหานคร คะแนนรวม 3,724 คะแนน

- เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ อดีตนายกเทศมนตรี จากทีมพัฒนาบ้านเมือง ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คะแนนรวม 21,686 คะแนน อันดับสอง นายมนตรี คงวชิรวิทย์ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 5,161 คะแนน (ห่างกัน 16,525 คะแนน)

- เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีสมัยที่แล้ว จากกลุ่มนายกวิชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด คะแนนรวม 36,502 คะแนน อันดับสอง นายจิรวัฒน์ ตั้งเจริญถาวร จากกลุ่มเพื่อไทยนครปากเกร็ด คะแนนรวม 16,757 คะแนน อันดับสาม นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 9,703 คะแนน

- เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จากทีมหลวงพี่คร ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คะแนนรวม 30,483 คะแนน อันดับสอง นายณรงค์พร ณ พัทลุง จากทีมปลัดแป้น คะแนนรวม 14,940 คะแนน อันดับสาม นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จากทีม ดร.ไพร คะแนนรวม 11,878 คะแนน อันดับสี่ นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส จากทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนา คะแนนรวม 4,027 คะแนน และอันดับห้า นายประยูร วงศ์ปรีชากร จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 3,505 คะแนน

- เทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร นายบุญชู นิลถนอม อดีต ส.ส.สมุทรสาคร ผู้สมัครอิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย คะแนนรวม 11,007 คะแนน อันดับสอง นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง อดีตนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย จากทีมพัฒนาอ้อมน้อย คะแนนรวม 6,061 คะแนน อันดับสาม นายสรยุทธ ปลื้มถนอม จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 2,345 คะแนน

ส่วนเทศบาลนครที่คณะก้าวหน้าไม่ส่งนายกเทศมนตรี ส่งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี, เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี, เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี และเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา หรือ เปี๊ยก ดาวกีฬา จากกลุ่มพัฒนากาญจน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คะแนนรวม 6,545 คะแนน อันดับสอง นางเบญจวรรณ เปรมประยูร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี จากกลุ่มฟ้าใสพลังกาญจน์ คะแนนรวม 4,047 คะแนน อันดับสาม นายศลงค์ สืบพงษ์ จากกลุ่ม NEXT คะแนนรวม 1,339 คะแนน อันดับสี่ นายอัธยาศัย ประเสริฐผล จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 674 คะแนน

- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม หรือ ทนายเซียง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธฺุ์ จากกลุ่มประชาสามัคคี ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คะแนนรวม 8,244 คะแนน อันดับสอง นายเข็มชาติ ฆารไสว อดีตรองนายกเทศมนตรี จากกลุ่มพลังกาฬสินธฺุ์ คะแนนรวม 6,729 คะแนน อันดับสาม นายปิยลักษณ์ บัวอร่ามวิไล จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 728 คะแนน

- เทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี นายเอกพจน์ ปานแย้ม อดีต ส.ส.ปทุมธานี และนักร้องลูกทุ่งนามว่า เอกพจน์ วงศ์นาค จากกลุ่มเพื่อนเอกพจน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง คะแนนรวม 15,240 คะแนน อันดับสอง พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุพรศรี หรือ ผู้การป๋อง อดีตผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จากกลุ่มคนรักปทุม (ของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี) คะแนนรวม 12,625 คะแนน อันดับสาม นายอารักษ์ พิทักษ์กุล จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 2,150 คะแนน อันดับสี่ นายคำดี อำนวย คะแนนรวม 721 คะแนน อันดับห้า นายกิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์ คะแนนรวม 531 คะแนน อันดับหก นายนพดล วิรางกูล คะแนนรวม 81 คะแนน

- เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี รายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่า นายสุเทพ วงษ์แจ้ง หรือ หมอเทพ อดีตผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองหลวง จากกลุ่มท่าโขลงก้าวหน้า ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง คะแนนรวม 15,268 คะแนน อันดับสอง นายธีรวุฒิ กวีธนมณี หรือ ทนายแดง จากกลุ่มพัฒนาท่าโขลง คะแนนรวม 7,380 คะแนน ส่วน น.ส.จันทร์ทิรา ทองปราง จากคณะก้าวหน้า (ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้การสนับสนุนโดยตรง) และนายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ จากกลุ่มอนาคตท่าโขลง ไม่ได้รับการเลือกตั้ง


- เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จากกลุ่มเรารักนครพนม ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คะแนนรวม 6,587 คะแนน อันดับสอง นายคำเบ้า สีใส อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จากกลุ่มพัฒนานครพนม คะแนนรวม 5,624 คะแนน อันดับสาม นายสมนาม เหล่าเกียรติ อดีต ส.ว.นครพนม คะแนนรวม 1,016 คะแนน อันดับสี่ นายธนชาต ธนโชติพิพิธ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 329 คะแนน


- เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองน่าน จากกลุ่มเมืองน่านน่าอยู่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คะแนนรวม 4,608 คะแนน อันดับสอง นายเศรษฐพงษ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 2,341 คะแนน อันดับสาม นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์ ทนายความ จากกลุ่มเขตเมืองพัฒนา คะแนนรวม 2,314 คะแนน


- เทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย จากกลุ่มบางกรวยยุคใหม่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย คะแนนรวม 7,849 คะแนน อันดับสอง นายสมพงษ์ รัตนพรสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จากกลุ่มพัฒนาบางกรวย คะแนนรวม 5,402 คะแนน อันดับสาม นายวิรุฬห์ นันทภูษิตานนท์ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 3,637 คะแนน


- เทศบาลเมืองบางกร่าง จ.นนทบุรี น.ส.สุวรรณา โล้สมบูรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จากกลุ่มสุวรรณา ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง คะแนนรวม 5,212 คะแนน อันดับสอง นายวราธ์ โมรัฐเสถียร จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 3,212 คะแนน (ห่างกัน 2,000 คะแนน)


- เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จากกลุ่มรักบางแก้ว ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว คะแนนรวม 11,447 คะแนน อันดับสอง นายภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จากกลุ่มให้...บางแก้ว คะแนนรวม 10,670 คะแนน อันดับสาม นายชัชวาลย์ พันธ์พุ่ม จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 2,262 คะแนน และอันดับ 4 นางแสงอรุณ สัจพจน์ คะแนนรวม 292 คะแนน


- เทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง จากกลุ่มพัฒนาบ้านบึง ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง คะแนนรวม 5,721 คะแนน อันดับสอง นายธีระพงศ์ กันตรัตนากุล จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 953 คะแนน อันดับสาม นายเชวง จินดาเลิศ คะแนนรวม 269 คะแนน


- เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ นายสรรเกียรติ กุลเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย คะแนนรวม 15,789 คะแนน อันดับสอง นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 5,346 คะแนน อันดับสาม นายสยาม นาคเกิด คะแนนรวม 2,934 คะแนน อันดับสี่ นายศิลากร กุลเจริญ คะแนนรวม 281 คะแนน


- เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ รายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่า นายอำนวย บุญริ้ว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ คะแนนรวม 13,297 คะแนน ส่วน นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ จากคณะก้าวหน้า ไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่เจ้าตัวระบุในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า มีทีมงานได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (ยังไม่ทราบผล)


- เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด จากกลุ่มนายถวิล ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คะแนนรวม 19,725 คะแนน อันดับสอง นายธวัช บัวจีบ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด จากทีมวันใหม่ คะแนนรวม 5,340 คะแนน อันดับสาม นายปราโมทย์ วีระพันธ์ อดีต ส.ส.ระยอง พรรคไทยรักไทย คะแนนรวม 1,978 คะแนน อันดับสี่ นายพัฒนพงศ์ หนูอุดม จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 1,255 คะแนน


- เทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จากกลุ่มเรารักมุกดาหาร ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คะแนนรวม 8,591 คะแนน อันดับสอง นายสุเทพย์ เซียสกุล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 4,203 คะแนน อันดับสาม นายทศพล เมืองฮาม อดีตอาจารย์โรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คะแนนรวม 1,859 คะแนน


- เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จากกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่น ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คะแนนรวม 7,717 คะแนน อันดับสอง นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 4,569 คะแนน (ห่างกัน 3,148 คะแนน)


- เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จ.ปทุมธานี น.ส.ดารุณี วัดแก้ว อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว จากพัฒนาเมืองลำสามแก้ว ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว คะแนนรวม 9,256 คะแนน อันดับสอง นายภาณุวัฒน์ ณ ระนอง ประธานสโมสรฟุตบอล 9 อัพไทยแลนด์ จากกลุ่มคนรักปทุม (ของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี) คะแนนรวม 7,364 คะแนน อันดับสาม น.ส.วิภาวดี ชนะชัย จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 3,823 คะแนน อันดับสี่ นางพรเพ็ญ รุ่งอำไพ จากกลุ่มลำสามแก้วใหม่ เราไม่ทิ้งกัน คะแนนรวม 997 คะแนน


- เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี รายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่า นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ สามี นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย จากกลุ่มสนั่นรักษ์พัฒนา ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คะแนนรวม 9,008 คะแนน อันดับสอง นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล หรืออดีตนายกอ่าง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ จากกลุ่มก้าวใหม่สนั่นรักษ์ คะแนนรวม 3,014 คะแนน ส่วน นายพิชัย ปินะภาโส จากคณะก้าวหน้า ไม่ได้รับการเลือกตั้ง


- เทศบาลเมืองหนองกี่ จ.ปราจีนบุรี นายอุดม แนวสุข อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ จากทีมพัฒนาเมืองหนองกี่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ คะแนนรวม 4,640 คะแนน อันดับสอง นายอินทร์ ดีแสวง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ คะแนนรวม 3,607 คะแนน อันดับสาม นายสุรัชฏ์ แนวสุข จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 815 คะแนน อันดับสี่ นายวีรภาพ บัวศรีสวัสดิ์ คะแนนรวม 119 คะแนน


- เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จากกลุ่มหัวหินพลังใหม่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คะแนนรวม 11,998 คะแนน อันดับสอง นายธันว์ ออสุวรรณ อดีต ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ จากกลุ่มรวมใจรักษ์หัวหิน คะแนนรวม 10,716 คะแนน อันดับสาม นายอุดร ออลสัน นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ จากกลุ่มประชารัฐพัฒนาหัวหิน คะแนนรวม 1,833 คะแนน อันดับสี่ พ.ต.อ.ฉัตรไชย เรียนเมฆ หรือ รองอาร์ต อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 522 คะแนน อันดับห้า น.ส.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน จากกลุ่มหัวหินยุคใหม่ คะแนนรวม 440 คะแนน


- เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ นางโสภา มีสัมฤทธิ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง จากกลุ่มรวมพลังจิตอาสาพัฒนาลัดหลวง ได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง คะแนนรวม 11,098 คะแนน อันดับสอง นายบารมี ฟักสวัสดิ์ จากกลุ่มสมุทรปราการ ก้าวหน้า (ของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม) คะแนนรวม 11,000 คะแนน อันดับสาม นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง จากกลุ่มพัฒนาลัดหลวง คะแนนรวม 8,413 คะแนน อันดับสี่ นายอานนท์ เหมือนทัพ นายกสมาคมยิงปืนพระประแดง จากคณะก้าวหน้า คะแนนรวม 2,216 คะแนน อันดับห้า นายปรีชา ธีโรภาส คะแนนรวม 106 คะแนน

ส่วนเทศบาลเมืองที่คณะก้าวหน้าไม่ส่งนายกเทศมนตรี ส่งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น, เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ.นนทบุรี, เทศบาลเมืองไทรม้า จ.นนทบุรี, เทศบาลเมืองบางคูรัด จ.นนทบุรี และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...