xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ยาวไปถึง 13 พ.ย.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้นายกฯ ต่อเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ยาวไปถึง 13 พ.ย. 63

วันนี้ (16 ต.ค. 2563) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)

โดยระบุว่า ... ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04.00 นาฬิกา เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และร้ายแรงเป็นไปโดยความเรียบร้อยและสามารถยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมทั้งเพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต

หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดังกล่าว และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...