xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการแก้ปัญหาโควิด-19 ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ.บุรีรัมย์ ชมทั้ง 4 แห่งเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 4 โรงเรียน และให้กำลังใจครูและนักเรียน หลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า โรงเรียนบ้านลำนางรอง และ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู บุคลากร และนักเรียน หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 4 แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 โดยโรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาตามเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ คือ “เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” รวมทั้งโรงเรียนแต่ละแห่งได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการดำเนินการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการทุกภาคส่วน โดยได้กวดขันเด็กและเยาวชนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างสูงสุด

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี กล่าวว่า ตนมาเพื่อให้กำลังใจครู บุคลากร และนักเรียน หลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังฟังการบรรยายพบว่า โรงเรียนกองทุนฯได้ดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างเอง 5 และโรงเรียนบ้านลำนางรอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณภาพของนักเรียน ครู อาจารย์ รวมทั้งบริหารการจัดการการศึกษา ซึ่งทำให้โรงเรียนขนาดเล็กขยับไปสู่โรงเรียนคุณภาพขนาดกลางต่อไปได้

“จากที่รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียน พบว่า เด็กในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ซึ่งนอกจากเป็นคนดีแล้ว ยังเป็นเด็กเรียนเก่งอีกด้วย ผมขอให้กำลังใจกับผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนทุกคน และขอให้ทางโรงเรียนทุกแห่งแม้ว่าเด็กจะไปเรียนต่อที่อื่นแล้ว ก็ให้คุณครูติดตามพฤติกรรมเด็กจนจบการศึกษาและมีงานทำเป็นที่เรียบร้อย” พล.อ.อ.จอม กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...