xs
xsm
sm
md
lg

“ปูนอินทรี” เจอพิษโควิด-19 ปิดสายการผลิตโรงงาน 1 สระบุรี เปิดให้ออกจากงานโดยสมัครใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปูนซีเมนต์นครหลวง ปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี พร้อมเปิดโครงการออกจากงานโดยสมัครใจ โดยได้รับเงินชดเชยตามอายุงาน หลังโควิด-19 ระบาด ทำออเดอร์ลด ความต้องการปูนซีเมนต์ลดลงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศ เรื่อง การปิดสายการผลิตโรงงาน 1 กิจการสระบุรี และโครงการการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ. 2563 ระบุว่า “ตามที่เพื่อนพนักงานทุกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วว่า สถานกรณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเห็นได้ชัด จากคำสั่งซื้อปูนซีเมนต์ของลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมาก และคาดว่า ความต้องการปูนซีเมนต์มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คณะผู้บริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดกำลังการผลิตลงโดยปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจากการปิดสายการผลิต บริษัทฯ จำเป็นต้องลดอัตรากำลังคนในสายการผลิตโรงงาน 1 และสายสนับสนุน (Support Functio) ทั้งหมด นับจากวันที่ปิดโรงงาน 1 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสกานการณ์เศรษฐกิจประเทศที่บอบบางอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานของบริษัทฯ และส่วนรวมน้อยที่สุด บริษัทฯ จึงได้ติดสินใจเปิดโครงการออกจากงานด้วยการเห็นชอบร่วมกัน 2563 ให้กับพนักงานโรงงาน 1 และสายสนับสนุน ที่สมัครเข้าโครงการนี้เป็นอันดับแรก หากบริษัทเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะลดอัตรากำลังคนต่อไป บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้พนักงานสายการผลิตในกิจการสระบุรีอื่น ร่วมโครงการเพิ่มเติม ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของพนักงาน
1.1 พนักงานประจำของบริษัทฯ กิจการสระบุรี
1.2 อายุพนักงาน : ไม่จำกัด
1.3 ต้องเป็นพนักงานที่ไม่อยู่ในโครงการ Performance Improvement Program (PIP)

2. การช่วยเหลือ
2.1 ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงาน ซึ่งรวมถึงเงินทุกประเภทที่บริษัทฯต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานและหรือ ตามระเบียบบริษัทฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้
2.2 ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามอายุงาน นอกเหนือจากในข้อ 2.1 ตามเอกสารที่แนบมานี้
2.3 ได้รับเงินกองทุนสะสมและหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของพนักงานบวกด้วยส่วนที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ รวมทั้งผลประโยชน์และหรือดอกเบี้ยจากกองทุนโดยจ่ายให้เต็ม 100% ไม่คำนึงถึงอายุงาน
2.4 วันพักร้อนที่เหลือเมื่อคำนวณตามอัตราส่วน จะคำนวณจ่ายเป็นเงินให้

3. ช่วงเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการและวันที่มีผล

พนักงานที่สนใจร่วมโครงการ “ออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ. 2563” สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ P&OP BP ของกิจการสระบุรี เพื่อนำไปกรอกรายละเอียด และส่งให้ผู้จัดการโรงงาน หรือหัวหน้าประจำฝ่าย เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนเบื้องต้น

3.1 พนักงานโรงงาน 1 และสายงานสนับสนุนโรงงาน 1
ระยะเวลายื่นสมัคร 15-20 เมษายน 2563 ก่อน 17:00
ประกาศรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ 22 เมษายน 2563
วันที่คำขออนุมัติมีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2563
*การนับอายุงานจะคำนวณจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

3.2 พนักงานสายการผลิตหน่วยงานอื่นในกิจการสระบุรี
ระยะเวลายื่นสมัคร 25-30 เมษายน 2563 ก่อน 17:00
ประกาศรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ 7 พฤษภาคม 2563
วันที่คำขออนุมัติมีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2563
*การนับอายุงานจะคำนวณจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

4. การอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการ
อนุมัติขั้นสุดท้ายของการออกจากงาน หลังจากมีการเสนอขออนุมัติมาตามลำดับของสายงาน

การจัดให้มีการสมัครใจออกจากงานตามโครงการ “ออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ปี พ.ศ. 2563” นั้น เมื่อบริษัทฯ จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ มีได้เป็นสภาพการจ้างปกติ และถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯในการจัดการโครงการเรื่องนี้

ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2563”
กำลังโหลดความคิดเห็น...