xs
xsm
sm
md
lg

วอน “เสี่ยหนู” ทบทวนบรรจุ “นักสังคมสงเคราะห์” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจ “นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง” ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ทบทวนตำแหน่งที่จะบรรจุข้าราชการโดยให้มี “นักสังคมสงเคราะห์” ปัจจุบันมีผู้ที่ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. และ รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจำนวน 290 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก “นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง” ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุุว่า จากข่าวที่ท่านเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาบรรจุลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ พนักงานราชการ เป็นข้าราชการ จำนวน 45,242 ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 นั้น

ทางเพจนักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง นักสังคมสงเคราะห์ คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปตามรายชื่อด้านล่างนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อท่านและยินดีกับนักวิชาชีพที่ได้รับการเสนอให้บรรจุเป็นข้าราชการ และยืนยันถึงความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพที่กำลังปฏิบัติงานอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

แต่ในขณะเดียวกัน ทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนมากมายเกินกว่าวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งจะสามารถจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนได้ การทำงานแบบสหวิชาชีพจึงเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ

ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของ “สุขภาพ” ที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) หมายถึง “สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข” ด้วยเหตุนี้การมีวิชาชีพเฉพาะทางด้านสังคมเข้าเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการให้บริการ วินิจฉัย ประเมินปัญหาทางสังคม บำบัดเยียวยา พิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยและครอบครัวจึงมีความสำคัญอย่างมากและนั่นคือบทบาทหน้าที่ของ “นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์”

ที่ผ่านมา นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ได้ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ มาโดยตลอด โดยได้ปฏิบัติงานสนองนโยบาย และตอบโจทย์ประเด็นคุณภาพการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาลในหลากหลายมิติ เช่น ลดอัตราการกลับมาเข้ารับการรักษาซ้ำ (readmit) การลดระยะเวลาการครองเตียง โดยใช้กระบวนการเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชน การสร้างระบบเครือข่ายทางสังคมดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

ถือได้ว่านักสังคมสงเคราะห์มักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย สหวิชาชีพ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยยืนอยู่บนหลักการทางวิชาชีพและการเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์มิใช่เพียงแต่มิติของสุขภาพกายเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิต และผลกระทบทางสังคมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นอกจากจะเป็นหนึ่งในทีมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โดยร่วมเป็นทีมคัดครองในจุดต่างๆ ในโรงพยาบาล และคลีนิค ARI แล้ว

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ยังมีการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในมิติทางด้านสังคมโดยการจัดบริการให้คำปรึกษา บริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายทางสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีแนวทางการจัดการตนเองและสามารถใช้ชีวิตปกติในชุมชนได้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการรณรงค์ป้องกันปัญหาการตีตรา เพื่อลดปัญหาการปกปิดข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการให้ข้อมูลต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส

นอกจากนั้น ยังมีการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว จากการกักตัวอยู่ในบ้านร่วมกับผู้ใช้ความรุนแรง

ภายหลังจากที่มีข่าวเสนอพิจารณาบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เรารู้สึกเสียใจและผิดหวังที่ไม่ได้รับความสำคัญและการเหลียวแลจากกระทรวงดังเช่นวิชาชีพอื่น

เนื่องจากตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขคาดหวังบทบาทการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น โดยปฏิบัติงานเคียงคู่วิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน

โดยในปัจจุบันมีนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. และ รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจำนวน 290 คน เป็นข้าราชการจำนวน 156 คน เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่รอบรรจุ 134 คน

แต่สุดท้ายนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กลับเป็นวิชาชีพที่กระทรวงสาธารณสุขมองข้ามในการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการใหม่ทุกครั้งที่มีการจัดสรรตำแหน่งมาโดยตลอดจนกระทั่งครั้งนี้

ด้วยเหตุนี้ได้ส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ขาดขวัญกำลังใจและไม่สามารถที่จะดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้ท่านทบทวนตำแหน่งที่จะบรรจุข้าราชการโดยให้มี “นักสังคมสงเคราะห์” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รู้สึกว่ากระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติและเห็นความสำคัญของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

และที่สำคัญ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเองได้ส่งสารที่สำคัญไปยังพี่น้องประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นคุณค่าและตระหนักถึงประเด็นคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ครอบคลุมทุกมิติของความเป็นมนุษย์

ด้วยความเคารพ

เพจนักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง และบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งแนบท้ายดังต่อไปนี้

*ทุกท่านสามารถเข้าถึงไฟล์จดหมายแบบออนไลน์ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1niSO1bZhSzGjxdRfWtuSu3Snp0t8tw_W/view?usp=sharing

และสำหรับใครที่อยากลงชื่อเพิ่ม ให้ลงชื่อไว้ในคอมเมนต์นะคะ แล้วแอดมินจะเข้าไปอัปเดตชื่อในไฟล์เรื่อยๆ ค่ะ
........................................................................

1. นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย
2. ผศ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์ อาจารย์ในกลุ่มชำนาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร. ปิ่นหทัย หนูนวล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผศ.ดร.กัลยา ดาราหะ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศป.ดส)อดีตประธานหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. พ.ญ. เนตรสกาว ดำนุ้ย แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.รามาธิบดี
7. พ.ญ.เรือนขวัญ กัณหสิงห์ อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9. นางสาวปฐมพร สันติเมธี อาจารย์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10. นางสาวฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง อาจารย์สาขาสังคมสงเคราะห์ ม.อ.ปัตตานี
11. นางสุดาจันทร์ สุคะตะ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม
12. นายพลกฤษณ์ เพ็ชรหาญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง
13. นางสาวจุฑามาศ มหานันทโพธิ์ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. นางชนานุช พันธ์เพียง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสกลนคร
15. นางสาวชัชชญา สุขเกษม ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๑ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
16. นางพรรณนิภา ช่วยเพ็ญ ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๒ โรงพยาบาลสุโขทัย
17. นางสุไร ศรีชัย ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๓ โรงพยาบาลอุทัยธานี
18. นางสาวมลฤดี จินดาอนันต์ยศ ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๕ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
19. นางดวงจัน ข่าขันมะลี ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๗ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
20. นางสมศรี สิงห์สุวรรณ ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๘ กรรมการโรงพยาบาลอุดรธานี
21. นางสาวชัญญ์ชนพร กระลาม ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๙ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
22. นางสำราญ ยอดมาลี ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๑๐ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
23. นางประทุมพร ทองภูเบศร์ ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๑๑ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
24. นางสาวทัญญา บัวสิน ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๑๒ โรงพยาบาลปัตตานี
25. นางสาวสายนที บุญทา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์
26. นางศิริรัตน์ สมประสงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
27. นายบุญมี ทับสุริ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
28. นางสุภชา คำเขียน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลพิจิตร
29. นางสาวกนกวรรณ สุริยาพิทักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
30. นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
31. นางอารี รื่นเริง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
32. นางสาวอมรรัตน์ สุนทรวิภาต นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
33. นายศราวุธ หรีกประโคน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลระยอง
34. นายเจษฎา เหรียญทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
35. นางมณี จันทิมา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลเลย
36. นายสนิตย์ จองโพธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ
37. นางสาวพิลาพร สังข์โกมล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุรินทร์
38. นางสาวกมลทิพย์ ผ่านสำแดง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
39. นางสาวมันเสารีย๊ะ ตะลี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า
40. นางสาวกาญจนา ปฎิยุทธ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
41. นางสาวรอพีด๊ะ เบ็ญหะยียูโซ๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลยะลา
42. นางสาวพรพิไล อาลัยสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสระบุรี
43. นางสาวจินตหรา ขำสมบัติ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร
44. นางสาวปาริษา ด้วงทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง
45. นางสาวอชิมา เกิดกล้า กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
46. นายทองสุก ศรีจำปา ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๔ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
47. นางสาวจอมขวัญ วรรณมาลีรัตน์ ประธานนักสังคมสงเคราะห์เขตสุขภาพที่ ๖ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
48. นางสาวมนทิรา เผ่าสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
49. นางวรภัทร แสงแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี
50. นางนฤมล คุณธร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธาราม
51. นางสาวอรุณี ศรีจำนอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสงขลา
52. นางสุทธาพร ขุขันธิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
53. นายพลากร บุตรวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
54. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
55. นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลปัตตานี
56. นายชัชพิสิฐ ศรีสวัสดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
57. นางสาวกิริฎา มากช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง
58. นางสาวญาณิศา ฉัตรบุบผา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 50
59. นายวุฒินันท์ สังจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รพ.จิตเวชพิษณุโลก
60. นางสาวบีบีฮาซาร์ สาอิ นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61. นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาการสังคมปฏิบัติการ (ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
62. นางผกามาศ จันทาทอง นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
63. นางสาวอังคณาภรณ์ ประสานมาตร นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
64. นางณฤชล พัฒนาดิสัย นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
65. นางสุจีรา หะยีอับดุลเลาะ นักสังคมสงเคราะห์ oscc โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
66. นายสัณหณัฐ ดีทองอ่อน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กำลังโหลดความคิดเห็น...