xs
xsm
sm
md
lg

"เจ้าคุณพระสินีนาฏ" ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์พระราชทาน และประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปราถนาที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสาร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นอีกกำลังในการช่วยกันพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปเพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนสร้างความสุข บำบัดทุกข์และความเดือดร้อน โดยสนับสนุนให้พลมืองได้มีน้ำใจและมีศรัทธาที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมใกล้ตัว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ และความสามัคคีร่วมพลังเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันนี้ 14 ต.ค. 2562 เวลา 15.10 น. ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 (เขื่อนเจ้าพระยา)อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์น้ำในเขื่อน ต่างๆและในแม่น้ำ ลำคลองทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ขนาดกลาง 412 แห่ง ขนาดเล็ก 942 แห่ง รวมทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บ 76,641 ล้านลุบาศก์เมตร และแผนการจัดสรรน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกในฤดูฝน ปี 2562 =31,008 ลุบาศก์เมตร กับรับฟั่งการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยารวมทั้งการเตรียมการณ์ควบคุมระดับน้ำในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยฯตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 750 ลุบาศก์เมตรที่ความเร็ว 0.62 ระบายน้ำจากท้ายเขื่อนพระรามหก 350 ลุบาศก์เมตร ที่ความเร็ว 0.09 และที่สถานีควบคุมน้ำอำเภอบางไทร 1,100 ที่ความเร็ว 0.30 ระยะเวลาน้ำเดินทางถึงบริเวณสะพานพระราม 8 4.5-5.4 วัน โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ปริมาณน้ำจะอยู่ที่ 1,200 ลบ.ม./วินาที ณ ห้องประชุมเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ เยี่ยมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนนำไปใช้ต่อไป จากนั้น ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลสรรพยา และจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่มาทำการตรวจรักษาประชาชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของกลุ่มแม่บ้าน กับเยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและปรุงอาหารมอบแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ สมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับ