xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสา 904

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

วันนี้ (14 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ความว่า

ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ตลอดจนสร้างความสุข บำบัดทุกข์ และความเดือดร้อน โดยสนับสนุนให้พลเมืองได้มีน้ำใจและมีศรัทธาที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้างคุณงาม ความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมใกล้ตัว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ และความสามัคคีรวมพลัง เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กิจการของโครงการจิตอาสาฯ ได้ดำเนินการไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังที่ได้ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัด ตลอดจนได้มีการฝึกอบรมสมาชิก และปลูกฝังแนวความคิดให้บรรดาสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระบรมราโชบายมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายใจ เป็นหลักของโครงการฯ ตลอดมา

เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินการไปอย่างมั่นคงสมบูรณ์และต่อเนื่องตามจุดประสงค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่
๑. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ

๒. กำกับดูแลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

นอกจากนี้ วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ) ที่ 83/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 44/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 1. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษา 2. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธาน ,พ.ท. สมชาย กาญจนมณี รองประธาน ,พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย รองประธาน ,พล.อ. จักรภพ ภูริเดช รองประธาน ,พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต กรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและประสานงาน มี พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ เป็นประธาน

คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาพระราชทานชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข มี พ.ท. สมชาย กาญจนมณี เป็นประธาน

คณะกรรมการจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ มี พล.อ.ต. สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นประธาน

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ มี คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นประธาน

คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ และสาธารณสุข มี พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชำ เป็นประธาน

คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล มี พล.ท. พิชิต อ่อนอินทร์ เป็นประธาน

คณะกรรมการฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุน มี พล.อ.ต. จักรพงษ์ หอมไกรลาส เป็นประธาน

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี พล.อ.ท. ภักดี แสง -ชูโต เป็นประธาน

และ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร มี พล.อ. จักรภพ ภูริเดช เป็นประธานกำลังโหลดความคิดเห็น