xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ จัดงานอุ่นไอรักฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันนี้ (14 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ความว่า

ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุข ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งเป็นส่วนสนองพระบรมราโชบายให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จนบังเกิดความตระหนักซาบซึ้งในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีแห่งความเป็นไทย ในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับอาณาราษฎร อันจะอำนวยสัมฤทธิผลเป็นความวัฒนาสถาวรของประเทศชาติสืบไป จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 74/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ด้วยความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเท ในการกำหนดรูปแบบ ดำเนินการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ส่งผลให้งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนเป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

อำนาจหน้าที่

1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ

2. กำกับดูแลกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

8 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ) ที่ 84/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ความว่า

ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ 504 จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน ความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งเป็นส่วนสนองพระบรมราโชบายให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จนบังเกิดความตระหนักซาบซึ้งในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีแห่งความเป็นไทย ในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบัน พระมหากษัตริย์ กับอาณาราษฎร อันจะอํานวยสัมฤทธิผลเป็นความวัฒนาสถาวรของประเทศชาติสืบไป จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตามคําสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904ที่ 74/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ไปแล้ว นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

ในการนี้ เห็นสมควรแก้ไขคําสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 74/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ดังนี้

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

คณะกรรมการอํานวยการ
1.พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ
2. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ
3. พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองประานกรรมการ
5. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
6. พล.อ.ต. ธีระ เชียงทอง กรรมการ
7. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ
8. ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต กรรมการ
9. ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา กรรมการ
10.พล.อ.อ. อํานาจ จีระมณีมัย กรรมการ
11.พล.ร.อ. ปวิตร รูจิเทศ กรรมการ
12.พล.อ. จักรภพ ภูริเดช กรรมการ
13.พล.ต.อ. อรรถกร ทิพยโสธร กรรมการ
14.พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ
15.พล.ร.อ. คณีพล สงเจริญ กรรมการ
16.พล.อ. ฐิติราช หนองหาญพิทักษ์ กรรมการ
17.พล.ท. พิชิต อ่อนอินทร์ กรรมการ
18.พล.อ.ท. ชิดชัย กาญจนโภคิน กรรมการ
19.พล.ต. กัลย์สรรค์ จันทรเสน กรรมการ
20.พล.ท. ปณต แสงเทียน กรรมการ
21.พล.อ.ต. วีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ
22.พล.อ.ต. จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการ
23.พล.ต. ปรีชา พิทักษ์ธานิน กรรมการ
24.พล.ต. พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข กรรมการ
25.พล.ต. รติ สินธุพัทร์ กรรมการ
26.พ.อ. เพทาย ซังเอียด กรรมการ
27.พ.ท. ไพบูลย์ ผจญแกล้ว กรรมการ
28. นายมนตรี แสนชมภู กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร กรรมการ
30. พ.อ. ประภากร แช่มวงษ์ กรรมการ
31 . พ.อ. กมล บุพการีรักษ์ กรรมการ
32. ว่าที่ พ.อ. อนันต์ บุตรพรม กรรมการ
33.นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ กรรมการ
34. นางกัณณิกา ชารักษภักดี กรรมการ
35. พล.อ.ต. วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ/เหรัญญิก
36. พล.อ.ต. สุพิชัย สุนทรบุระ กรรมการ/เลขานุการ
37. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
38.. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
39. นางสาวปถมพร ตะละภัฏ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
40. พ.อ. สิทธิศักดิ์ ธิวันนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
41. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อํานาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชปณิธาน สามารถแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ยึดถือคําสั่ง ระเบียบวินัย และราชสวัสดิ์ โดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กำลังโหลดความคิดเห็น...