xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (24 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯและประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

การนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร - เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ บําบัดน้ําเสีย โดยผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นผู้บรรยาย จากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันภัย จัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และคลองบ้านใหม่

โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทํางานของเรือกําจัดผักตบชวา ของกรมชลประทาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาข้ึนบนฝั่ง

จากนั้นร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเก็บผักตบชวา
แล้วล่องเรือลงมาทางทิศใต้คลองบ้านใหม่ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎร เสร็จแล้วขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทาน และการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สมควรแก่เวลาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต