xs
xsm
sm
md
lg

อว.ได้งบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพิ่มกว่า 8.6 พันล้าน ผุด”ปัญญาประดิษฐ์ - ควอนตัม” ขับเคลื่อนประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (23 ก.ย.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563 ให้ อว. จำนวน 142,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,871 ล้านบาท  โดยในส่วนของงบประมาณด้านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,645 ล้านบาท ซึ่งรวมงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด อว. ไว้ด้วย เป็นงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 5,106 ล้านบาท แต่ในจำนวน  24,645 ล้านบาท เป็นของ อว.มี จำนวน  12,555 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้ เป็นงบประมาณโครงการขนาดใหญ่  ที่จะดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8,660 ล้านบาท

ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้น กระทรวง อว. มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยเพิ่มเติมดังนี้ 1.งบประมาณสำหรับโครงการสำคัญที่จะมีงบประมาณเข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวนประมาณ 8,660 ล้านบาท จะได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม 27 โครงการสำคัญตัวอย่างโครงการสำคัญ เช่น การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต การวิจัยด้านจีโนมิกส์, การวิจัยด้าน ควอนตัม, สังคมสูงวัย, การขจัดความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จ, นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น จะมีการบริหารงบประมาณผ่าน Program Management Unit(PMU) ซึ่งจะมีกระบวนการแข่งขัน และจะพิจารณาจากข้อเสนอแผนงานที่ได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับข้อเสนอแผนงานได้ประมาณเดือนมกราคม 2563 เมื่องบประมาณได้ผ่านที่ประชุมรัฐสภาแล้ว  2.ส่วนงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณ(สงป.)โอนคำของบประมาณเดิมของหน่วยงานมาจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4,171 ล้านบาท จะจัดสรรคืนโดยตรงไปที่หน่วยงานต่อไป  และ 3.งบประมาณสำหรับงานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทุกสาขาวิชาการ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ สหวิทยาการ นั้น สามารถเสนอขอจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว จำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท
   
"สำหรับโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันอุดมศึกษาถูกปรับลดงบประมาณลงอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การขอแปรญัตติหรือของบกลางปี ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่างบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นในปีนี้จะช่วยให้การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาคนของ อว.สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสร้างงานวิจัยที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างคนที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อการนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศแห่งนวัตกรรมให้ได้" รมว.อว.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...