xs
xsm
sm
md
lg

กางระเบียบ "หนังสือเดินทาง" สูญหายขอทำใหม่ไม่ง่าย ชี้หายเกิน 2 ครั้งใน 1 ปีมีสิทธิ์ปฏิเสธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระบุ กรณีเพจท่องเที่ยวอ้างกงสุลระบุ ขอหนังสือเดินทางใหม่ทุกกรณีจะต้องรอให้ของเก่าหมดอายุก่อน เป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมา พบระเบียบกระทรวงการต่างประเทศปี 48 เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธออกหนังสือเดินทางให้ ถ้าทำหาย 2 ครั้งในรอบ 1 ปี

จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ “Air Travel in hongkong” ซึ่งเป็นเพจท่องเที่ยวได้ให้ความรู้ ว่าด้วยเรื่องการทำหนังสือเดินทาง ระบุว่า "ตอนนี้ทางกงสุลได้ออกกฏมาใหม่ สำหรับคนที่ขอทำพาสปอร์ตใหม่ ในกรณีพาสปอร์ตชำรุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อ หรือถูกจับแล้วอยากทำพาสใหม่ เพื่อคัดกรองคนที่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงในการขอพาสปอร์ต ตอนนี้การขอใหม่ทุกกรณีจะต้องรอให้พาสปอร์ตเก่าหมดอายุก่อนถึงจะขอทำใหม่ได้ ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้ว" นั้น

อ่านประกอบ : ย้ำ! ขอพาสปอร์ตใหม่ ต้องรอเล่มเก่าหมดอายุ ชี้ควรรักษาอย่างดี

ผู้สื่อข่าว MGR Online สอบถามไปยังเฟซบุ๊กเพจ "กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ" ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงถึงเรื่องดังกล่าว ได้แจ้งว่า "เป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมา" แต่ยังไม่ได้ระบุถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

แต่จากการสืบค้นเพิ่มเติมพบว่า ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ในหมวด 7 การปฏิเสธหรือยับยั้งคําขอหนังสือเดินทาง ระบุว่า

"ข้อ 21 พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการขอ หรือแก้ไขหนังสือเดินทางในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อผู้ร้องมีหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันที่ยังคงมีอายุใช้ได้อยู่ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด

(2) เมื่อได้รับแจ้งว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งกําลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ไดมีการออกหมายจับไว้แล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้

(3) เมื่อผู้ร้องเป็นผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายอื่นสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

(4) เมื่อผู้ร้องกระทําผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทางราชการ ซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือปิดบังความจริงอันเป็นสาระสําคัญ หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอหนังสือเดินทาง หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จะเป็นภัยต่อสวัสดิภาพของผู้เดินทางเอง หรือจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย

ข้อ 22 พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือยับยั้งการขอและออกหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ร้องซึ่งหนังสือเดินทางเดิมสูญหายเกินกว่า 2 ครั้งในรอบ 1 ปี นับจากวันขอครั้งแรก จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญหายโดยสุจริต"


ส่วนข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า เมื่อหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

ส่วนกรณีสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ส่วนคำแนะนำก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน


กำลังโหลดความคิดเห็น...