xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประวัติ พร้อมภาพถ่าย "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำพระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพถ่าย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตทรงฉายพระรูปคู่

วันนี้ (26 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำพระประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพถ่าย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตทรงฉายพระรูปคู่กับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รวมทั้งภาพถ่ายของคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีในโอกาสต่างๆ

ขณะที่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่องให้มีเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณี

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

จงเจริญด้วยอายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันเดือนปีเกิด - วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๘ จ.น่าน

ประวัติด้านการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

ประถมศึกษา - โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

มัธยมศึกษา - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปี พ.ศ.๒๕๕๑ - สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๑

ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหาร

- สำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัลลภ มวก. หญิง รักษาพระองค์ปี พ.ศ.๒๕๕๗

- สำเร็จการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหด ปี พ.ศ.๒๕๕๗

- สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ปี พ.ศ.๒๕๕๘

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายร้อย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๙๕ ปีการศึกษา ๒๕๖

ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และการบิน

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ ๒๙๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ การศึกษาดีเด่น
กระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางวัน
กระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวัน

- สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)

- ทบทวนหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กระโดดร่มในเวลากลางคืน)

- ศึกษาภาควิชาการการบิน ของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศไทย(กำแพงแสน) และทำการฝึกบินกับเครื่องบิน บ.ฝ.๑๖ก. ปี พ.ศ.๒๕๖๑

- ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License (PPL) ณ โรงเรียนการบินJesenwang สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน

ปี พ.ศ.๒๕๕๑ -พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉิน กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปีพ.ศ.๒๕๕๕- พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำาราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระ ราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการใน พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กหญิง ราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตราพันตรี)

ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์ โครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการใน พระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย ามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันโท)

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ดำรงตำแหน่ง ประจำหน่วยหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันเอก)

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพันเอกพิเศษ)

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัต รา พันเอกพิเศษ) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษา วังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ประวัติการรับราชการ และการถวายงาน

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ -ปัจจุบัน - ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการ ราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์ (อัตราพลตรี) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปี พ.ศ. 2556 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ปี พ.ศ. 2559 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
ปี พ.ศ. 2559 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ปี พ.ศ. 2560 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ปี พ.ศ. 2562 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ปี พ.ศ. 2562 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ปี พ.ศ. 2562 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ชั้นที่ 1 ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
ปี พ.ศ. 2562 - เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 (ว.ป.ร.1)
ปี พ.ศ. 2562 - เข็มราชวัลลภทองคำลงยา

ด้านราชการและภารกิจพิเศษ

ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

ปี พ.ศ. 2560 - ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จ ขบวนพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร