xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ “พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” รักษาการประธานองคมนตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

วันนี้ (28 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก เปรม ติณสุลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562กำลังโหลดความคิดเห็น...