xs
xsm
sm
md
lg

เปิดประวัติ “สราวุธ ทรง​ศิวิไล” อธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หลังจากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” เพื่อกำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้

ส่งผลทำให้สำนักงานโครงการพัฒนาระบบรางในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จะต้องโอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการแห่งใหม่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรางของประเทศ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัทเอกชน จะกลายเป็นผู้ประกอบการ (Operator) อีกที

หลังพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2562 ยกฐานะเป็นกรมการขนส่งทางราง ก็ต้องมีอธิบดีที่จะมาเป็นเจ้ากระทรวงใหม่เอี่ยมแห่งนี้

ในที่สุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 มีมติเลือก “สราวุธ ทรง​ศิวิไล” ผู้อำนวยการ สนข. เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกที่จะมาดูแลระบบขนส่งมวลชนทางราง ตั้งแต่รถไฟฟ้าและรถไฟทั้งประเทศ

นายสราวุธ ทรง​ศิวิไล เกิดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2507 จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มต้นรับราชการกรมทางหลวงในตำแหน่งวิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบำรุง ตั้งแต่ปี 2529 กระทั่งเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารบำรุงทาง ในปี 2540

ปี 2545 เป็นผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียนผู้รับเหมา), ปี 2547 เป็นผู้อำนวยการแขวงการทางธนบุรี, ปี 2549 ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ

กระทั่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง ปี 2550 จากนั้นปี 2552 เป็นผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)

ปี 2556 เป็นรองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายวิชาการ ปี 2557 ย้ายไปอยู่ฝ่ายบำรุงทาง ปี 2560-2561 เป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม กระทั่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ผอ.สนข.)

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางรางยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนัก นับจากนี้จัดหาบุคลากร 203 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 176 คน และพนักงานราชการ 27 คน ควบคู่ไปกับการออกกฎหมายลูกภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง

ก่อนที่จะเริ่มเดินหน้าบริหารงานกรมการขนส่งทางราง ประมาณเดือนกันยายนนี้ ต้องดูว่าการรวมศูนย์มาตรฐานรถไฟฟ้า รถไฟ รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงในอนาคตจะพลิกโฉมอนาคตการขนส่งระบบรางในไทยมากน้อยแค่ไหน?
กำลังโหลดความคิดเห็น