xs
xsm
sm
md
lg

ไปเลือกตั้งกันเถอะ! มาดูกันว่าถ้าไม่ไปจะเจออะไรบ้าง?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


24 มี.ค. ถึงเวลาเลือกตั้ง ส.ส. เลือกคนดีเข้าสภาฯ มาดูกันว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งแล้วจะเสียสิทธิอะไรบ้าง

การเลือกตั้ง ส.ส.มีความสำคัญต่อคนไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ต้องไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ซึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ ไม่ว่าด้วยทางใด โดยคำนึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ

เลือกตั้งกันอย่างไร?

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจำนวน 500 คน แบ่งออกเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน โดยบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ กาเบอร์เดียว ได้ผลสามอย่าง คือ

1. ได้ ส.ส.เขต

2. นำคะแนนของผู้สมัครทุกคนทุกเขตของทุกพรรคที่ส่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมาคำนวณหาจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค

3. พรรคที่มี ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ไปเลือกตั้งทำอย่างไร?

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th/Election/cervote จะแสดงหน่วยเลือกตั้งที่ต้องใช้สิทธิ สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ ลำดับที่ในบัญชี ให้จำเอาไว้

2. ไปที่หน่วยเลือกตั้ง ใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนใบเดียว

ถ้าไม่มีบัตรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ใช้หลักฐานอื่น เช่น บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บัตรประชาชนหมดอายุ ใช้ลงคะแนนได้

3. ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จะให้กระดาษจดลำดับที่

4. นำกระดาษจดลำดับที่ไปให้เจ้าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้ง ให้ลงชื่อหรือประทับตราที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จะฉีกรอยปรุบัตรเลือกตั้ง ทำการพับให้เรียบร้อย แล้วส่งมอบบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ

5. ไปที่คูหาเลือกตั้ง ทำการเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ส.ตามพรรคการเมืองที่ระบุไว้ ด้วยการทำเครื่องหมายกากบาท (X) เพียงช่องเดียว โดยไม่ทำเครื่องหมายอื่น และไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ เพื่อไม่ให้เป็นบัตรเสีย

6. พับบัตรเลือกตั้ง ออกจากคูหาเลือกตั้ง แล้วหย่อนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น

คูหาเลือกตั้ง เปิด 08.00 น. ปิด 17.00 น.

ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะโดนอะไร?

ไม่ไปเลือกตั้ง แม้จะไม่ติดคุก และไม่มีโทษปรับ แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 35 จะเสียสิทธิ ได้แก่

1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. (***สำคัญมาก ***)

2. การสมัคร ส.ส., สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.), สมาชิกสภาท้องถิ่น (สถ.), ผู้บริหารท้องถิ่น (ผถ.), กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน

3. เป็นข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

4. เป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาการจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ

ถ้าไปไม่ได้เพราะมีเหตุจำเป็น ทำอย่างไร?

ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 25-31 มี.ค. 2562

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

กำลังโหลดความคิดเห็น...