xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เปิดหลักสูตร “หลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เป็นประธานเปิดหลักสูตร “หลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เน้นการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (15 มี.ค.) เวลา 07.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงยิม กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้ว กว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ โดยแบ่งจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ

การฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ ณ พื้นที่ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบ เป็นรากแก้วที่จะนำความรู้ และความเข้าใจ ในคำว่าจิตอาสา ไปขยายผลต่อไป เป็นจิตอาสาต้นแบบ ที่มีองค์ความรู้ มีวินัย และมีบุคลิกภาพดี ที่จะเป็นแกนให้กับประชาชนจิตอาสา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไป และเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์วิกฤติต่างๆ จากภัยพิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 466 คน แบ่งเป็น เพศชาย 311 คน และเพศหญิง 155 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน โดยเนื้อหาของหลักสูตรมี 6 หมวดวิชา คิดเป็น 462 ชั่วโมง ดังนี้ 1.วิชาทหารทั่วไป และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 2.วิชาอุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.วิชาอบรมความรู้จิตอาสา 4.วิชาชีพเลือก ใช้กรณีเกิดภัยพิบัติ 5.วิชาศาสตร์พระราชา และ 6.วิชาการศึกษาดูงาน ซึ่งในการฝึกอบรมนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้ปรับปรุงเรือนนอน โรงประกอบเลี้ยง อาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขา และส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

หลังจบการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จิตอาสาทุกคนจะสามารถทำงานเป็นทีม และนำไปอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง สามารถนำความรู้ที่อบรมขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเป็นหน่วยล่วงหน้าที่มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถเป็นครูหรือผู้ช่วยครู ในการฝึกหลักสูตรจิตอาสา โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสาอันทรงเกียรติประดับกับชุดเครื่องแบบ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...