xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชินีใน ร.๙

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จิตอาสา "โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ศูนย์อํานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ (ศอญ.) ร่วมกับจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ 12 สิงหาคม 2561

วันนี้ (22 ส.ค.) พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานปล่อยแถวจิตอาสา ในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยศูนย์อํานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ (ศอญ.) ร่วมกับจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมจิตอาสาวันนี้ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีจิตอาสาในการทำความดี มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และสิ่งตอบแทน เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วม
ในการทํางานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชน สังคม ตลอดจนทำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ 12 สิงหาคม 2561

โดยในวันนี้ หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 2,770 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เขตจตุจักร โดยทำความสะอาดพื้นถนน กวาดขยะเก็บขยะและสิ่งของ ล้างทำความสะอาดทางเท้า ทาสีขอบฟุตบาท ทาสีทางม้าลาย ทำความสะอาดสะพานลอย ขัดทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วด้านนอกด้านใน ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ ปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่ง และปรับภูมิทัศน์โดยรวม เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการสถานี ฯ ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย กับสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการกำลังโหลดความคิดเห็น...