xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบกฎ “นักเรียน-นักศึกษา” ห้ามชู้สาวทุกที่ - ห้ามเที่ยวเตร่ตลอดเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

การพลอดรัก (ภาพจากแฟ้ม)
ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียน-นักศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุมก่อความไม่สงบ ขัดศีลธรรม ห้ามชู้สาวจากเดิมเฉพาะในที่สาธารณะ เป็นไม่จำกัดสถานที่ พ่วงห้ามทำลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามเที่ยวเตร่ รวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อน จากเดิมเฉพาะเวลากลางคืน ขยายเป็นไม่จำกัดเวลา

วันนี้ (14 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับลักษณะความประพฤติต้องห้ามของนักเรียนและนักศึกษา ได้แก่ 1. กำหนดเพิ่มเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่ โดยตัดคำว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจารด้วย

3. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จำกัดเวลา โดยตัดคำว่า “เวลากลางคืน” ออก

สืบเนื่องมาจากมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อส่งเสริมความประพฤติให้มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัย จึงได้มีกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เห็นสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียด้วยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการประกาศใช้ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ 1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 4. ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด

5. ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดศีลธรรมอันดีของประชาชน 7. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 8. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 9. ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น


กำลังโหลดความคิดเห็น