xs
xsm
sm
md
lg

พระดียังมีอยู่ 7 พระสงฆ์ที่ยังคุณประโยชน์ให้สังคมและเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศและต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
หลังจากคดีความต่างๆ ของหลวงพ่อธัมมชโย และ วัดพระธรรมกาย ทำให้ความศรัทธาต่อพระสงฆ์เริ่มลดน้อยลง วันนี้เราจึงนำพระสงฆ์ 7 รูป ที่มีคุณงามความดีและปฏิบัติชอบอยู่ในระเบียบของพระพุทธศาสนา และช่วยเผยแพร่ศาสนาขององค์พระพุทธเจ้ามาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อตอนเป็นฆราวาส ว่าคือ วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี เป็นพระธรรมทูต ผู้มีผลงานดีเด่นในระดับโลก แถมยังมีผลงานเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความธรรมะประยุกต์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายเดือน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายวัน ซึ่งผลงานเขียนยังได้ถูกตีพิมพ์เป็นอีกหลายหลายภาษา โดยปัจจุบันอุปสมบทมาแล้ว 22 พรรษา กับ 286 วัน โดยปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย โดยมีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ คือ ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง)
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม พระมหาสมปอง เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นใหม่ และนักบรรยายธรรมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นนักเขียนที่ผลิตผลงานและหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน จนได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัลนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากองค์กรต่างๆ มากมาย โดยอุปสมบทมาแล้ว 19 พรรษา โดยปัจจุบันพระมหาสมปองจำวัดอยู่ที่ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย)
พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) เจ้าอาวาสวัดวังศาล ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โด่งดังจากการเทศน์ประกอบการแหล่ มหาเวสสันดรชาดก ที่สอดแทรกมุกตลก มีอารมณ์ขัน สร้างความเฮฮาตลอดการเทศน์ ยิ่งกว่านั้น เป็นการเทศน์ที่มีเนื้อหาทันสมัย โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี จะได้รับกิจนิมนต์ให้ไปเทศน์กว่า 60 งานทั่วประเทศ
พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิลฺโส (ศ.สียวน)
พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิลฺโส (ศ.สียวน) ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า) วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นพระนักเทศน์ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีผลงานเขียนหลังสือมากว่า 60 เล่ม จัดจำหน่ายในร้านหนังสือดังทั่วประเทศ โดยใช้นามปากกาว่า ศ.สียวน ปัจจุบันจำวัดอยู่ที่ จำพรรษา คณะ น.20 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) มีชื่อเดิมว่า พยอม จั่นเพชร เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2502 และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พระราชธรรมนิเทศ ได้สำเร็จการศึกษา น.ธ.เอก ในปี พ.ศ. 2516 และได้ไปจำพรรษาอยู่กับท่านพุทธทาส ที่สวนโมกขพลารามเพื่อปฏิบัติธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระพยอม กัลยาโณ และเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป เดินทางจากสวนโมกขพลารามมายังวัดสวนแก้ว เพื่อขอทำโครงการบวชเณร ภาคฤดูร้อนที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมี หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ พำนักอยู่ เมื่อ พ.ศ. 2522 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดสวนแก้ว เนื่องจาก หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีดำริที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเลย

ทั้งนี้ พระพยอมได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักเทศน์และพระผู้เสียสละ ยกตัวอย่างโดย กวีนิพนธ์ ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ความว่า พระผู้สร้างผู้ทำนำคนทุกข์ ให้รู้ทางสร้างสุขพึ่งตนได้ เอาเหงื่อต่างน้ำมนต์พ้นพิษภัย เอาชนะทุกข์ได้ด้วยการงาน เป็นที่พระพิศาลธรรมพาที เป็นพระดีที่รักของชาวบ้าน ไม่ออกนอกแก่นธรรมนอกตำนาน ท่านอาจารย์พระพยอม กัลยาโณ เจ้าของวลีดัง “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า”
พระราชญาณกวี(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) หรือนามปากกา ปิยโสภณ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) ทั้งยังเป็นพระนักวิชาการ สิ่งที่พระราชญาณกวีได้กระทำและเป็นคุณประโยชน์อย่างวิ่งต่อวงการพุทธศาสน์ศึกษาในโลก ก็คือ การเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานที่สำคัญที่สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์พุทธศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยท่านเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระปรมาภิไทยให้ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด นำไปใช้เป็นชื่อตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา ขณะนี้ พระศรีญาณโสภณ กำลังประสานงานกับรัฐบาลใหม่เพื่อหาทุนสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)
พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อุปสมบท 16 เมษายน พ.ศ. 2515 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา แม้จะถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โจมตีอย่างหนัก แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ จนสามารถสร้างวัดและร่วมใจกันเป็นหนึ่งได้สำเร็จ จนได้พระนักพัฒนาเขตชายแดนไทย - กัมพูชา และกายเป็นนักเทศน์ผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตำแหน่ง ทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
กำลังโหลดความคิดเห็น