xs
xsm
sm
md
lg

เสนอตั้งวัน “เราคนไทย”

เผยแพร่:   โดย: เสียงประชาชน

เรียน คุณสนธิ ลิ้มทองกุล และคุณการุณ ใสงาม

เรื่อง ฝากพิจารณาเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อในหัวข้อเรื่องเสนอรัฐหรือคณะปฏิรูปฯ จัดตั้งวันหรือเทศกาลสำคัญเพิ่ม คือวันหรือเทศกาล “เราคนไทย”

จุดประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ และปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้คำนึงเสมอว่า เราคนไทย คือเป็นพี่น้องกัน มีสายเลือดเดียวกัน ตลอดจนหวงแหวนวัฒนธรรมที่ดีไทย

ข้อดี
- วันสำคัญหรือเทศกาลประเภทนี้ ที่มุ่งเน้นสร้างค่านิยมให้เกิดความรักชาติ รักคนในชาติ ปลูกฝังให้หวงแหนวัฒนธรรมที่ดี

- เป็นหนทางหนึ่งที่คิดว่าสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้ในระยะยาว หากปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันของคนในชาติ

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากขณะนี้ประเทศกำลังเจอปัญหาหนักมากมาย เช่น ปัญหาทางภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ หรือปัญหาทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่กำลังรับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยกำลังหายไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังถึงชาตินิยม ให้คนในชาติมีความรัก มีความสามัคคีกันเหมือนพี่เหมือนน้อง เปรียบเหมือนคนไทยเป็นพี่น้องกัน มีสายเลือดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ผมจึงขอเสนอให้ทางรัฐหรือคณะปฏิรูปฯ พิจารณาจัดตั้งวันหรือเทศกาลสำคัญ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้รักชาติ รักคนไทยด้วยกัน ในชื่อวันหรือเทศกาล “เราคนไทย”

ในวันหรือเทศกาล “เราคนไทย” นี้ ทางรัฐหรือคณะปฏิรูปฯ อาจจะจัดตั้งขึ้นแค่วันเดียวหรือเป็นเทศกาลก็ได้แล้วแต่ทางรัฐหรือคณะพิจารณา โดยในวันสำคัญนี้ให้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ (เช่น รูปแบบของกีฬา-การละเล่นพื้นบ้าน-การแข่งขันกลอนและอ่านไทย-การร่วมปลูกป่าทุกชุมชนทุกจังหวัด-การใส่เสื้อสีเพื่อสื่อถึงว่าเราคนไทยเป็นพี่น้องกัน และถ้าให้ดีชุดแบบฟอร์มของนักเรียนก็ยกเลิกไปเลย แล้วให้หันมาใส่เสื้อเหลืองหรือเสื้อสีเราคนไทยแทน เพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งปลูกฝังเด็กๆ ให้รู้จักรักชาติ-การทำเพลงหรือสื่อโฆษณาของรัฐและเอกชน) หรือโฆษณาออกสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อถึงว่า คนไทยเป็นพี่เป็นน้องกัน มีสายเลือดเดียวกัน เราควรรัก ควรสามัคคีกัน ควรรักษาสิ่งที่ดีๆ ของชาติเอาไว้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมรักชาติให้แก่เด็กรุ่นหลังต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของประชาชนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝง เพียงแต่ต้องการเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้แก่สังคม แก่คนรุ่นหลัง และแก่ชาติต่อไป

หากความคิดเห็นนี้ ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม กรุณาท่านช่วยประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นต่อไป

จึงขอพิจารณา

เอกศักดิ์ ศรีดำ
(ประชาชน)

หมายเหตุ : หากในวันเราคนไทยนั้น มีการจัดทำเสื้อสี ผมขอเสนอเสื้อสีเหลือง เพราะสื่อถึงว่าเรามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว


******
คอลัมน์-“เสียงประชาชน”นี้จะเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการแจ้งข่าวคราว เบาะแส ระบายความในใจต่อความเป็นไปในบ้านเมือง เพื่อส่งผ่านไปยังผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในแผ่นดินได้รับรู้ร่วมกัน โดยส่งมาที่ peoplevoice@manager.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล 102/1 บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200 วงเล็บมุมซองว่า “เสียงประชาชน” หรือ โทรสาร 02-281-1708
กำลังโหลดความคิดเห็น...