xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิชัยพัฒนา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ ให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา"เพื่อสนับสนุน การช่วยเหลือประชาชน ในรูปของการดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ในกรณีที่การดำเนินงานนั้นๆถูกจำกัดด้วย เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวไว้แล้วหรือดำเนินงาน ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วและไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องเงื่อนไขของเวลา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครได้รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นนิติบุคคล ตามเลขทะเบียนลำดับที่๓๙๗๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่๑๐๕ ตอนที่ ๑๐๙ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑

วัตถุประสงค์

• เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ

• เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และ ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้

• ดำเนินการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

• ร่วมมือกับส่วนราชการและ องค์กรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อเน้นในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์

• ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

แนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา จะเน้นกิจกรรม เพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อน กับแผนงาน โครงการของรัฐที่มีอยู่แล้วแต่จะพยายาม สนับสนุน ส่งเสริม และ ประสานการดำเนินงานเพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะ ในกรณีที่โครงการของรัฐ ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไข ของกฎระเบียบต่างๆอันเป็นผลทำให้โครงการนั้นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นในกรณีที่อาจต้องจัดซื้อที่ดินจากราษฎรบางส่วน เพื่อดำเนินงานตามโครงการหนึ่งแต่รัฐมีปัญหา ด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือ ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆทำให้ดำเนินการจัดซื้อไม่ได้ หรือต้องตั้งงบประมาณจัดซื้อ ใน ๑-๒ ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้โครงการล่าช้าไป เป็นต้นในกรณีเช่นนี้มูลนิธิชัยพัฒนา จะได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการนั้นๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการดังตัวอย่างข้างต้นอาจนับได้ว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ ของแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะเป็นนิติบุคคลสาธารณประโยชน์ที่จะเข้ามาประสานงานร่วมมือสนับสนุน โครงการพัฒนาของรัฐ อย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้โครงการที่มีปัญหานั้นๆสามารถดำเนินงานไปได้ โดยก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ อย่างเต็มที่

เครื่องหมายมูลนิธิ

พระแสงขรรค์ชัยศรี

มีความหมายถึง พระราชอำนาจ พระบารมี และ กำลังแผ่นดิน ที่จะฟันฝ่า ให้เกิดการดำเนินการต่างๆ อันเป็นผลไปสู่ ความมั่นคง แห่งพระราชอาณาจักร

ธงกระบี่ธุช

เป็นสัญลักษณ์ แห่งชัยชนะในการต่อสู้ เพื่อป้องกันอาณาประชาราษฎร์ และ พระราชอาณาจักร ให้พ้นภยันตรายทั้งปวง และ ประสบผลสำเร็จ ในการต่อสู้นั้น

ดอกบัว

มีความหมายถึง ศักดิ์ศรี ความสงบร่มเย็น ความเจริญงอกงาม และ ความบริบูรณ์ แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร และ บรรดาทรัพยากรทั้งปวง อันจะนำไปสู่ ความอยู่กินดี และความสงบสันติสุข ของประชาชน โดยทั่วหน้ากัน

สังข์

มีความหมายถึง น้ำที่จะให้ความชุ่มชื้น ชโลมแผ่นดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็นเป็นสุข

งบประมาณในการดำเนินงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก ในการจัดตั้ง มูลนิธิชัยพัฒนาและผู้มีจิตศรัทธาได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเป็นกองทุน ในการนำผลประโยชน์มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการต่างๆ

การบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงินที่บริจาคสามารถนำไปลด หย่อนภาษีเงินได้ ในปีที่บริจาคการบริจาคสามารถติดต่อได้ที่

๑) สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
โทร. o-๒๒๘๒-๓๓๓๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๓๓๓๙

๒) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
โทร. ๐-๒๒๘๒-๓๓๔๔

๓) เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา (นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต)
โทร. ๐-๒๒๘๒-๓๓๓๘

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ประสงค์จะจ่ายทางธนาณัติกรุณาสั่งจ่าย มูลนิธิชัยพัฒนา ปณ. จิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓

2. ในกรณีที่ประสงค์จะโอนเงินผ่านธนาคารกรุณาโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา ชื่อบัญชีมูลนิธิชัยพัฒนาเลขที่ 067-2-00011-9 และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐


ข้อมูล : มูลนิธิชัยพัฒนา www.chaipat.or.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...