xs
xsm
sm
md
lg

“พงศ์เทพ-เฮียเพ้ง”ผงาดนั่ง“ประธาน-รองฯ”คุมกำลังวิปรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“พงศ์เทพ-เฮียเพ้ง-อดิศร” ผงาดนั่ง “ประธาน-รองฯ” 1-2 ตามลำดับ ด้าน “ระวี หิรัญโชติ” ติดโผเป็นเลขานุการวิปฯ ขณะที่รายชื่อกรรมการเกลี่ยตามภาคลงตัว

แล้ว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ได้ฤกษ์ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) โดยแต่งตั้งให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นประธานกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 นาย อดิศร เพียงเกษ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 นายสุธรรม แสงประทุม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3 นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 4 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 5 น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 6 นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 7 และนายพินิจ จันทรสุรินทร์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 8

ส่วนกรรมการประกอบด้วย นางกอบกุล นพอมรบดี นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท นายกล่ำคาน ปาทาน นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ นายฉลาด ขามช่วง น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร นายชวลิต มหาจันทร์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ นายทองดี มนิสสาร นายธเนศ เครือรัตน์ นายนพคุณ รัฐผไท นายนิทัศน์ ศรีนนท์ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ นายปกิต พัฒนกุล นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก นายประมณฑ์ คุณะเกษม นายประเวช รัตนเพียร นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล นางฟาริดา สุไลมาน นายเรืองเดช สุวรรณฝ่าย น.ส.เรวดี รัศมิทัต นายวรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายวัฒนา เซ่งไพเราะ นายวิทยา บุรณศิริ นายวิรัตน์ ตยางคนนท์ นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ นายนวุฒิพงศ์ ฉายแสง

นายวีระกร คำประกอบ นายศุภชัย โพธิ์สุ นายสถาพร มณีรัตน์ นายสรวงศ์ เทียนทอง นายสุชาติ ศรีสังข์ นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์ นายสุทิน คลังแสง นายสุธา ชันแสง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายโสภณ ซารัมย์ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายอนุสรณ์ ปั้นทอง นายอารีเพ็ญ อุตรสินุ์ นายอำนวย คลังผา นายเอกธนัช อินทร์รอด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายระวี หิรัญโชติ เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย นายสามารถ แก้วมีชัย นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้อำนวยการส่วนประสานงานการเมือง1 สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...