xs
xsm
sm
md
lg

บลจ.กสิกรไทย บริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของไทย ที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็น บลจ.แห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมลงนาม Principles for Responsible Investment (PRI Signatory) ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในระดับสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations)

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุน โดยเชื่อมั่นว่าหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่เข้าไปลงทุน นอกเหนือจากการคำนึงด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วนั้น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และความยั่งยืนในระยะยาวต่อตลาดทุนโดยรวม

“บลจ.กสิกรไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามรับหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (PRI Signatory) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่ดำเนินงานตามหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เข้าร่วมใน “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มุ่งหวังที่จะได้ร่วมมือกันทำงานร่วมกับผู้ลงนามอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนต่อไป” นายวศินกล่าว

นายวศินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ได้จัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการปรับใช้ในกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การคัดเลือก และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ รวมถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

David Aitken, PRI CEO เปิดเผยว่า PRI มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บลจ.กสิกรไทย ซึ่งเป็น บลจ.แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมลงนาม Principles for Responsible Investment (PRI Signatory) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับ PRI เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ก่อตั้งในปี 2006 ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งให้หลักปฏิบัติเรื่องหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ โดยมีการผนวกประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าด้วยกัน และนำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น (Active Ownership) ความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายจากทั้ง UN Global Compact UNEP Finance Initiatives และผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จะช่วยเสริมสร้างความมั่งคง ความยั่งยืนในระยะยาวให้กับตลาดทุน สังคมและเศรษฐกิจของโลก ปัจจุบันมีสถาบันที่เข้าร่วมลงนามกว่า 4,500 รายทั่วโลก ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า 121 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งผู้ที่ร่วมลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ ทั้ง 6 ประการ ดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1: พึงนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 2: พึงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการ กำหนดนโยบาย และหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 3: พึงสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

หลักปฏิบัติที่ 4: พึงส่งเสริมประเด็นด้าน ESG ให้เกิดการยอมรับและการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน

หลักปฏิบัติที่ 5: พึงให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบมาใช้ปฏิบัติ

หลักปฏิบัติที่ 6: พึงรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบ


กำลังโหลดความคิดเห็น