xs
xsm
sm
md
lg

ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2 ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” เป็นโครงการที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในหลากหลายมิติ ในลักษณะ “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงราย

ในปี 2563 ไทยประกันชีวิตจึงเดินหน้าโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2 หัวใจแดนอีสาน” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนจาก 21 ชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์ และกาฬสินธุ์ เข้าร่วม โดยเปิดโครงการเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดจากไทยประกันชีวิตเล็งเห็นถึงปัญหาของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นฐานรากสะท้อนภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนกว่า 91,900 แห่ง มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,700,000 ราย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี แต่มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การหาช่องทางการตลาด การบริหารจัดการการเงิน แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้จากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง

แล้วจะทำอย่างไร ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน?

ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืน หรือ SDGs ทั้งต่อองค์กรและสังคม ด้วยการดำเนินโครงการ CSV (Creating Shared Value) ด้วยการเสริมสร้างโอกาสและติดอาวุธด้านการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผ่านการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง ผสานการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการออม การวางแผนการเงินการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างรอบด้าน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตามแนวคิดการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ไม่เพียงเท่านั้น ไทยประกันชีวิตยังเพิ่มโอกาสทางการตลาด ด้วยการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการจัดทำตลาดนัดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ตลาดสุขยั่งยืน มาร์เก็ตเพลส” เพื่อเป็นชุมชนกลางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำเฟซบุ๊กเพจ “เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” สำหรับเผยแพร่ความรู้ เทคนิคต่างๆ ให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทฯ ยังมีแผนปรับเปลี่ยนสาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศกว่า 270 แห่ง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชนอีกด้วย

นายปาฏิหาริย์ มาตสะอาด ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดโรงเรือนขวัญเมือง จ.กาฬสินธุ์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “ผมเพิ่งกลับมาช่วยที่บ้านทำเกษตรได้ 4 เดือน เพราะตกงานจากผลกระทบของโควิด-19 จึงหันมาทำฟาร์มเห็ดกับครอบครัว เมื่อได้เข้าร่วมโครงการฯ ทำให้เริ่มมองเห็นไอเดียในการดึงจุดแข็งของสินค้าไปพัฒนาและต่อยอดสู่การแปรรูป รวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลายขึ้น"

โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างที่จะช่วยต่อยอดภูมิปัญญาของคนไทย สร้างความพร้อมในการแข่งขันเชิงธุรกิจ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้อยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...