xs
xsm
sm
md
lg

SUN ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid Meeting สรุปจ่ายปันผลรวมกว่า 255 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปและสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ KC ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid Meeting ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเข้าประชุม (Physical) โดยมีนายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2567


นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ SUN เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาและอนุมัติทุกวาระที่นำเสนอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2566 โดยปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 128,999,485 หุ้น ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมได้ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 64,499,743 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวนเงิน 161,249,356 บาท รวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 225,749,099 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เม.ย.2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค.2567

อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรอบแนวทาง ESG โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว และนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น