xs
xsm
sm
md
lg

“ท่าเรือบกขอนแก่น” ฟังความเห็นครั้งสุดท้ายก่อนสรุปรูปแบบการลงทุนเชิงพาณิชย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พื้นที่พัฒนาโครงการท่าเรือบก จ.ขอนแก่น ในเขต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ขอนแก่น นำความคิดทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกส์ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นรูปแบบการลงทุนในเชิงพาณิชย์


ที่ห้องประชุมมงคลประดู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ โดยมี ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ, ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น,

ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 210 วัน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนเมษายน 2567 เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) และศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

การจัดประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยการศึกษาความเหมาะสมด้านกายภาพ (Size Selection) ออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) การศึกษาความเป็นไปใด้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) ต่อโครงการ

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน
ด้าน ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า ได้รับจ้างจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก จัดสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความสนใจของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาใช้บริการ กลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบรูปแบบการลงทุนที่มีความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ขณะที่นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจของประเทศ ในยุคที่การค้าขายข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในฐานะผู้บริหารท่าเรือบก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการขับเคลื่อนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาท่าเรือบกจะเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ดังนั้น การได้ทราบถึงผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในจังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น