xs
xsm
sm
md
lg

กรมน้ำบาดาลผุดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกร 3 อำเภอเมืองกาญจน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - กรมน้ำบาดาล ผุดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกร อ.ห้วยกระเจา บ่อพลอย และเลาขวัญ งบประมาณปี 67

วันนี้ (9 ม.ค.) นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ระยะ

ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการกระจายน้ำด้วยท่อ PE ขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 9 ประชากรที่ได้รับประโยชน์ 5,786 คน หรือ 1,856 ครัวเรือน
 
และระยะที่ 2 ดำเนินการโดยจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการขยายท่อจากเมนเดิม เดินท่อกระจายน้ำด้วยท่อเหล็กขนาด 6 นิ้ว และ ขนาด 10 นิ้ว ระยะทาง 10.1 กิโลเมตร ปริมาณน้ำที่ได้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และดำเนินการโดย อบต.หนองฝ้าย โดยการเปลี่ยนท่อเมนย่อย เดินท่อกระจายน้ำด้วยท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 2 นิ้วครึ่ง และ 3 นิ้ว ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 8 และครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย ตำบลหนองโสน ตำบลหนองปลิง ประชากรที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 9,538 ครัวเรือน หรือ 2,757 ครัวเรือน

สำหรับแหล่งน้ำบาดาล “แอ่งหนองฝ้าย” มีความสูง 200 เมตร กว้าง 6,000 เมตร และยาว 12,000 เมตร คาดการณ์ปริมาณน้ำกักเก็บ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายปี 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดที่สามารถผลิตได้ 6,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น 2,336,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 1,000 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 3,000 ไร่
 
โดยในปีงบประมาณ 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในปีนี้ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย การดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่บ้านหนองโก ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา พื้นที่บ้านท่าหว้า ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย พื้นที่บ้านหนองจั่น ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ และพื้นที่บ้านหนองปลิง ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ และดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ในพื้นที่บ้านหนองสระ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ และพื้นที่บ้านเขาสิงห์โต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อรัฐบาลผ่านงบประมาณ คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 คงจะสามารถดำเนินการได้

โดยเมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ พร้อมคณะกรรมาธิการ ข้าราชการรัฐสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ไปแล้ว จึงเชื่อว่างบประมาณคงไม่มีปัญหา จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างต้นสบายใจได้


กำลังโหลดความคิดเห็น