xs
xsm
sm
md
lg

เมืองแห่งโอกาส!ขอนแก่นรวมพลังจัดประชุมสมัชชาฯเดินหน้าสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ขอนแก่นจัดใหญ่ ประชุมสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งแรก ภายใต้แนวคิด ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาส มีตัวแทนภาคีเครือข่ายสมัชชาฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกว่า300คน ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและอาชีพ (City of hope)เต็มสูบ วางเป้าหมายระยะยาวเยาวชนทุกคนทุกกลุ่มต้องเข้าถึงการศึกษาทุกระดับชั้น ไม่มีใครหลุดออกจากระบบการศึกษา


วันนี้( 24 พ.ย.) ที่ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ในฐานะผู้ประสานงาน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมสมัชชาเพื่อความเสมอภาคจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและอาชีพ (City of hope) โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาเพื่อความเสมอภาคจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุม และนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "บทบาทจังหวัดในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาจังหวัดขอนแก่น"

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนสมัชชาฯ และคณะทำงานประเด็นต่างๆเข้าร่วมประชุมมากกว่า 300 คน


มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินโครงการจัด การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือ Area Based Education (ABE) จังหวัดขอนแก่น ปี 2565 - 2566 สนับสนุน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากลไกความร่วมมือ การจัดทำฐานข้อมูลและแพลตฟอร์ม การสื่อสารสาธารณะและการค้นหาหรือสร้างนวัตกรรม ABE ขอนแก่น ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเครื่องมือ "สมัชชา" ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "ภายใต้แนวคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคประชาชน (ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน)
ดังนั้น ABE ขอนแก่น จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อนำกระบวนการสมัชชาฯ มาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาจังหวัด ขอนแก่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ โดยมีระเบียบวาระการพิจารณา 4 ประเด็น

ประกอบด้วย 1.การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพ 2. การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างโอกาสการเรียนและการมีงานทำของเด็กนอกระบบ 3. การพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา และ 4. การพิจารณาข้อเสนอทางนโยบายขอนแก่นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) เมืองแห่งโอกาส


โดยที่ประชุมได้ใช้กระบวนการสมัชชาฯ นำมาปรับประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และเป็นพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันตั้งแต่ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมกำหนดเป้าหมายและทิศทาง ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และศาลพลังการขับเคลื่อนหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับรองมติข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนมติสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น