xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ฟัน “อดีตนายกเนินกุ่ม-ปลัดฯ ยัน จนท.” เบิกงบดูงานปี 60 เป็นเท็จ-แจกวัสดุอุปกรณ์/เลี้ยงข้าวทิพย์ ตั้งฎีกาล่วงหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิษณุโลก - ป.ป.ช.ฟันทั้งวินัย-อาญา อดีตนายกเนินกุ่ม เมืองสองแคว-ปลัดฯ ยัน จนท.เทศบาลฯ..ฐานเบิกเงินโครงการยกคณะเที่ยวทะเล ทัศนศึกษาชลบุรี-เมืองจันท์ กันยาฯ  60 เป็นเท็จ แจกวัสดุอุปกรณ์-เลี้ยงอาหารเครื่องดื่มทิพย์วันอบรมก่อนเดินทาง แถมทำฎีกาเบิกล่วงหน้าซ้ำ


วันนี้ (29 มี.ค. 66) นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดแถลงข่าวที่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครพิษณุโลกในหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กับพวก รวม 5 คน

ฐานเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเท็จ

โดยระบุว่า โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 79 คน ใช้วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท

กำหนดการมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 25 กันยายน 2560 จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการที่ห้องประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ชั้น 3 ภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็ง การแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26-27 กันยายน 2560 กำหนดให้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

ซึ่งมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 9 รายการ คือ 1. ค่าอาหารวันอบรม (วันที่ 25 กันยายน 2560) จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 75 บาท 79 คน เป็นเงิน 5,925 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันอบรม (วันที่ 25 กันยายน 2560) จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จำนวน 79 คน เป็นเงิน 3,950 บาท 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

4. ค่าสมนาคุณในการดูงาน 2 แห่ง แห่งละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 5. ค่าอาหารวันศึกษาดูงาน 2 วัน วันละ 300 บาท จำนวน 79 คน เป็นเงิน 47,400 บาท 6. ค่าเช่าที่พัก จำนวน 1 คืน จำนวน 79 คน คนละ 750 บาทต่อคืน เป็นเงิน 59,250 บาท 7. ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน คันละ 35,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 8. ค่าวัสดุ เอกสาร ประกอบการฝึกอบรมและใช้ในโครงการ เป็นเงิน 1,580 บาท 9. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 675 บาท รวม 195,380 บาท

แต่จากการไต่สวนข้อเท็จจริง สรุปได้ว่าในการดำเนินการโครงการมีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่ใช้ในการอบรมในวันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นเท็จ เนื่องจากวันดังกล่าวไม่มีการจัดซื้อ/แจกวัสดุอุปกรณ์ที่อ้างว่าจัดซื้อจากร้าน 99 เครื่องเขียน และไม่มีการจัดจ้างประกอบอาหาร/จัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจริง

แต่เป็นการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เชื่อว่ามีการจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และเป็นการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ขึ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดอบรม

การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเนินกุ่มได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว มีมติชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม (ในขณะนั้น) และเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 รวมทั้งชี้มูลความผิดเพิ่มเติมข้าราชการที่เกี่ยวข้องฐานผิดวินัยร้ายแรง

ซึ่งได้มีการให้แจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ด้วย

อย่างไรก็ตาม การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น