xs
xsm
sm
md
lg

สำนักพุทธศาสนาเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง เยี่ยมวัดป่าแดงมหาวิหาร ติดตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 ที่วัดป่าแดงมหาวิหาร บ้านใหม่หลังมอ เลขที่ 70 หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัด 5 ส) คณะทำงานโครงการประจำหนเหนือ ประจำปี 2565 พระครูวิทิตศาสนาทร ผศ.ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมกันนี้ได้มีพระมหาชาญวิทย์ ปคุณธมฺโม เลขานุการ พระมหาคงเดช ชาครธมฺโม ผู้ช่วยเลขานุการ พระมหาวัชระพล คมฺภีรธมฺโม ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมตัวแทนฝ่ายปกครอง นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา กำนันเอ กำนันในพื้นที่ตำบลสุเทพ และ รศ.ดร.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายก ทต.สุเทพ และตัวแทนนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนนางสิริรัตน์ โอภาพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนในพื้นที่ และพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่คณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดป่าแดงมหาวิหาร ที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พระครูวิฑิตศาสนาทร ผศ.ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำประกอบพิธีทางศาสนา กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระครูโฆสิตปริยัตยากรณ์ (จร.ทจอ.ชอ.) เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ตามด้วยพระธานินทร์ สนฺตจิตโต นำเสนอกิจกรรมของวัดป่าแดงมหาวิหาร ผลการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยใช้หลัก 5ส เป็นตัวชี้วัด ให้ทำกิจกรรมต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการทำงานมีการวางแผนจัดหมวดหมู่ การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านโบราณสถานมีการดูแลรักษา การจัดกิจกรรม Big cleaning Day การดูแลความสะอาดในวัด เช่น การแยกห้องน้ำและแสดงป้ายห้องน้ำที่ชัดเจน และการจัดการจราจรในวัด และสภาพแวดล้อมภายในวัดมีความเป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ มีการประเมินโครงการ เป็นต้น


ทั้งนี้ พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 1 ได้มอบของที่ระลึกให้คณะตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมนำชมนิทรรศการ และถ่ายภาพร่วมกัน โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (คณะกรรมการ 5ส) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางการจัดกิจกรรมชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัด ชุมชน และองค์กร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (คณะกรรมการ 5ส) มีพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นที่ปรึกษาโครงการ นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นที่ปรึกษาโครงการ พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขดังกล่าว

วัดป่าแดงมหาวิหาร เข้าร่วมโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกฝ่ายกำหนดนโยบายร่วมกันดังนี้ 1.ส่งเสริมให้วัดและชุมชนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามตามหลัก 5ส 2.ส่งเสริมการมีจิตอาสา การเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม 3.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพลังของชุมชน 4.ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิด และหลักการของระบบ 5ส โดยทำ 5ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา สำหรับประชาชนสามารถติดตามฟังข่าวสาต่างๆ ของทางวัดได้ที่คลื่นพระพุทธศาสนา วัดฝายหิน Fm 104.50 มีความเคลื่นไหวเกี่ยวกับศาสนาของวัดฝายหิน และวัดป่าแดงมหาวิหารได้ทุกวัน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น