xs
xsm
sm
md
lg

FIN มช. ผนึกกำลัง SUN ผู้ผลิตเกษตรแปรรูปรายใหญ่ ร่วมมือวิชาการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ จับมือบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารเกษตรแปรรูปรายใหญ่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


วานนี้ (11 เม.ย.) ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center) หรือ FIN มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองฝ่าย ในการมุ่งพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า FIN ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการบริหารโดยใช้แนวทาง SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และให้การบริการผู้ประกอบการ แบบ 3C ได้แก่ C1 : Creative Food & Packaging C2 : Consolidated Precision Testing C3 : Connect เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ความร่วมมือกับ SUN เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจ และเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน ที่จะสามารถร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทย

เนื่องจาก SUN เป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกันผลักดันงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในวงกว้าง และยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อการส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต

ด้าน ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รับกับความท้าทายใหม่ (Challenges) โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และได้เล็งเห็นว่า ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center) หรือ FIN เป็นส่วนงานวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและระดับต้นๆ ของเอเชีย และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์สามารถพัฒนางานวิจัยทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ

ดังนั้น จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ FIN เพื่อประสานและเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึงนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบรรจุภัณฑ์ และเป็นการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคง


กำลังโหลดความคิดเห็น